Pla Social d'Ocupació de Mislata 2020

Llistat de beneficiaris del Pla Social d'Ocupació 2020

Objectius i àrea d'activitat

Els objectius del Pla Social d'Ocupació de l'Ajuntament de Mislata, són els següents:
- Millorar l'ocupabilitat i la inclusió social de persones en risc d'exclusió social.
- Inserir o reinserir en el mercat laboral a persones de col·lectius vulnerables.

Característiques de l'ocupació, número i distribució dels llocs

Característiques de l'ocupació:
Tipus de contracte: Temporal.
Durada màxima: 3 mesos.
Jornada laboral màxima: 60 %.
Categories laborals:
- Peó.
Nombre estimat de contractes a subscriure: 50
Distribució: El total de llocs d'ocupació es distribuirà segons els següents rangs:
- De 16 a 29 anys .........................................................25 % (12 llocs)
- De 30 a 44 anys .........................................................30 % (15 llocs)
- Majors de 45 anys ....................................................40 % (20 llocs)
- Amb diversitat funcional ..........................................5 %(3 llocs)

Requisits

1.- Estar empadronat a Mislata, abans de l'1 de setembre de 2018*.
2.- Tindre complits 16 anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa
3.- Tindre la nacionalitat espanyola, o document vàlid per a treballar a Espanya.
4.- Estar desocupat i inscrit en l'oficina LABORA.
5.- Posseir la capacitat funcional i intel·lectual per a l'acompliment de les tasques.
6.- No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a exercir com a personal laboral. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu Estat, en aquests termes l'accés a l'ocupació pública.

*Requisit amb una excepció en les bases

Termini i lloc de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils, a comptar des del següent a la publicació de l'extracte d'esta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Lloc de presentació de sol·licituds. - Les sol·licituds d'ajudes es presentaran per via telemàtica, amb caràcter preferent, mitjançant signatura electrònica del sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/, en el tràmit habilitat a aquest efecte. 

Les sol·licituds rebudes fora de termini o per altres mitjans diferents en els previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, seran rebutjades.

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
Termini de presentació de sol·licituds: del 14 al 27 d'agost de 2020 (10 dies hàbils).


Llistat provisional d'admesos i exclosos

Reunida la Comissió de Valoració del Pla Social d'Ocupació de Mislata 2020, en data 2 de Setembre de l'actual, es procedix a elaborar el corresponent llistat provisional d'admesos i exclosos, tenint en compte els requisits exigits per a formar part d'este Pla, concedint-se un termini de 2 dies hàbils, a comptar a partir del següent a esta publicació en la web municipal, és a dir, durant els dies 3 i 4 de Setembre de l'actual, per a l'esmena i aportació de la documentació obligatòria (acreditativa del compliment dels requisits), fent constar que si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició.

Així mateix cal ressaltar que aquest llistat NO ES TRACTA DEL LLISTAT DE BENEFICIARIS, la publicació dels quals queda pendent del transcurs d'este termini, així com de la valoració de les circumstàncies personals de tots i cadascun dels aspirants admesos, conformement al barem social establit en les respectives Bases Reguladores.

LLISTAT DEFINITIU D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PLA SOCIAL D'OCUPACIÓ DE MISLATA 2020

Reunida la Comissió de Valoració del Pla Social d'Ocupació de Mislata 2020, en data 9 de Setembre de l'actual, una vegada transcorregut el termini de 2 dies hàbils establit per a esmenar la documentació que justifique la no exclusió; és pel que la Comissió, acorda l'aprovació definitiva dels llistats provisionals d'admesos i exclosos publicats,pendents de la valoració de les circumstàncies personals de tots i cadascun dels aspirants admesos, conformement al barem social establit en les respectives Bases Reguladores.

Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses.

LLISTAT PROVISIONAL DE BAREMACIÓ D'ASPIRANTS PLA SOCIAL D'OCUPACIÓ DE MISLATA 2020

Reunida la Comissió de Valoració del Pla Social d'Ocupació de Mislata 2020, en data 9 de Setembre de l'actual, es procedeix a elaborar el corresponent llistat provisional de baremació d'aspirants del Pla Social d'Ocupació, conformement al Barem previst en la Base Cinquena de les reguladores de la present convocatòria, concedint-se un termini de 2 dies hàbils, a comptar a partir del següent al d'aquesta publicació en la web municipal, a l'efecte de reclamacions, que serà durant els dies 14 i 15 de Setembre de l'actual.

Així mateix cal ressaltar que aquest llistat NO ES TRÀFIC DE LLISTAT DE BENEFICIARIS, la publicació dels quals queda pendent del transcurs d'aquest termini, així com de la resolució de les reclamacions presentades dins del termini establit per a això, si n'hi haguera.

ADVERTIMENT: Cal tindre en compte que segons les bases reguladores de la convocatòria, la concurrència competitiva entre aspirants no s'estableix a nivell global, sinó entre grups d'edat. Per tant, la present baremació no serveix d'orientació per a determinar les persones adjudicatàries. Aquest llistat es publicarà una vegada finalitzat el termini d'al·legacions.

Llistat de baremació provisional d'aspirants

Segons la Base 6. de les Bases reguladores del Pla Social d'Ocupació de 2020:

- El 5% reservat a persones amb diversitat funcional serà adjudicat als aspirants que complisquen aquest requisit amb major puntuació, independentment del rang d'edat, passant a incrementar el nombre de persones a contractar en el respectiu llistat per edat.

- Només podrà ser beneficiari, un membre de cada unitat familiar. Si més d'una persona de la unitat familiar compleix els requisits, només es quedarà el membre que tinga major puntuació. 

 

Tornar