Ajudes de transport per a estudiants. Programa "Mislata Mobilitat Jove". Curs 2020-2021

Resolució 3686/2020 de la convocatòria

L'Ajuntament de Mislata té previst subscriure un nou acord de col·laboració amb Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (d'ara endavant, FGV) pel qual pot adquirir títols personalitzats de transport per a ser utilitzats per estudiants del municipi que realitzen els seus estudis en centres situats en les zones A i/o AB de la xarxa de metro i tramvia de Metrovalencia o que, en cas d'estar matriculats en centres situats fora d'elles, transiten per les estacions situades en aquestes zones per a arribar als seus respectius centres o les utilitzen per a enllaçar amb altres mitjans de transport que els conduïsquen a les localitats on estiguen situats.  

Sobre els preus acordats amb FGV, l'Ajuntament de Mislata realitzarà uns descomptes addicionals als estudiants que reunisquen una sèrie de requisits, als quals se'ls concedirà una targeta TuiN personalitzada adaptada a les característiques del programa Mislata Mobilitat Jove, les bases del qual s'estableixen a continuació.

OBJECTE

Desenvolupar, en règim de concurrència competitiva, el procediment per a la concessió d'ajudes de transport per a estudiants d'ensenyaments postobligatoris residents en la localitat que han d'eixir del municipi per a realitzar aquests estudis, en el marc del programa “Mislata Mobilitat Jove 2020/2021”.

Aquesta ajuda pretén garantir una vertadera igualtat d'accés als estudis postobligatoris i limitar l'impacte que suposen les despeses de desplaçament a aquests centres. Les següents bases regularan la concessió d'ajudes econòmiques al màxim nombre possible d'estudiants residents a Mislata que, durant el curs 2020/2021, reunisquen els requisits establits en aquestes bases i realitzen els seus estudis, fora de Mislata, en centres situats en les zones A i/o AB de la xarxa de metro i tramvia de Metrovalencia, o que, en cas d'estar matriculats en centres situats fora d'elles, transiten per les estacions situades en aquestes zones per a arribar als seus respectius centres o les utilitzen per a enllaçar amb altres mitjans de transport que els conduïsquen a les localitats on estiguen situats.

D'igual forma es regula a través de les presents bases les ajudes per a aquells estudiants que acrediten residir en un domicili situat en la zona de l'Av. de la Pau i carrers adjacents i que necessàriament precisen, per a accedir als seus centres d'estudi, fer un transbord des de l'autobús a la xarxa d'FGV o un títol de transport combinat que els permeta accedir des de l'autobús a la xarxa d'FGV.

FORMALITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD I TERMINI DE PRESENTACIÓ

Les sol·licituds d'ajudes es presentaran per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica del sol·licitant o de la persona que la represente, amb caràcter preferent.

La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://www.mislata.es/administracio/oficina-virtual en el tràmit habilitat a aquest efecte, això és, Ajudes Programa “Mislata Mobilitat Jove”, tot això sense perjudici del que es disposa en els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La sol·licitud es cursarà pels pares/mares o representants legals dels menors beneficiaris o per l'alumne o l'alumna en el cas que siga major d'edat.

La sol·licitud inclourà DECLARACIÓ RESPONSABLE en relació als requisits per a obtindre la condició de beneficiari/a de l'ajuda, això és, d'estar al corrent de les seues obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Mislata, de no estar subjecte/a a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari/a establides en l'article 13 de la LGS, i de no incórrer en causa d'exclusió o incompatibilitat especificada en la base desena d'aquesta convocatòria.

Així mateix en la sol·licitud es podrà AUTORITZAR l'Ajuntament de Mislata a obtindre de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social l'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions amb totes dues institucions, referides al pare, mare o tutor/a legal que formen part de la unitat familiar de l'alumne/a beneficiari/a, excepte quan aquest o aquesta siga major d'edat, i en aquest cas els certificats aniran referits a ell o ella. En el cas que no s'autoritze l'Ajuntament de Mislata, s'hauran de presentar els certificats corresponents.

D'igual manera en la sol·licitud, es podrà autoritzar l'Ajuntament de Mislata a exercir el dret d'accés, amb subjecció a la llei de protecció de dades, a aquella informació de què dispose FGV en relació al seu títol de transport personalitzat actuant aquest fet com a acció comprovatòria de la despesa efectuada.

El termini per a presentar les sol·licituds serà del 14 al 30 de setembre de 2020 els dos inclosos, una vegada publicat l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Les sol·licituds presentades fora de termini seran inadmissibles i no seran objecte de tramitació. 


Centre Cultural Carmen Alborch 

Horari oficines: de dilluns a divendres, de 8:30 a 13:30 hores.
Atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 i de 15:30 a 22 hores.
Adreça: Av. Gregorio Gea, 34, 46920 Mislata (València)
Telèfon: 96 399 03 70
Correu electrònic: [email protected] 

 

* Per a conéixer més informació de la convocatòria, així com els requisits, consulte les bases reguladores de l'ajuda incloses en aquesta pàgina web.

Tornar