Subvencions a les associacions de dones 2020

Resolució 2922/2020 concessió de subvencions a les associacions de dones 2020

 

Podran optar a estes subvencions les associacions de dones si la seu social de les quals i àmbit d'actuació té lloc a Mislata. Totes elles hauran d'estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre General d'Associacions de l'Ajuntament de Mislata i en el Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana, a més tampoc s'ha d'estar incurs en cap de les prohibicions  establides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, llevat que per la naturalesa de la subvenció s'exceptue per la seua normativa reguladora, i  s'ha d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,  i si escau, del pagament d'obligacions de reintegrament de subvencions. 

Cada associació que concórrega a aquesta convocatòria haurà de presentar la sol·licitud telemàticament en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata. Estarà accessible en: https://mislata.sedipualba.es/, a través del tràmit: “SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A LES ASSOCIACIONS DE DONES DE MISLATA PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I/O ACTIVITATS PEL FOMENT DE LA IGUALTAT.

La sol·licitud de subvenció s'emplenarà per la persona que ostente la presidència o representació legal de l'entitat, signada electrònicament i dirigida a l'alcalde de l'Ajuntament de Mislata.

La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització de l'entitat sol·licitant perquè l'Ajuntament de Mislata obtinga de manera directa l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, a través de certificats telemàtics.

No obstant això, l'entitat sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, havent d'aportar llavors els certificats d'estar al corrent amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en cas de ser beneficiària d'alguna subvenció.

Es comprovarà d'ofici pel Departament de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Mislata amb l'emissió dels corresponents certificats:

a) La inscripció de l'associació de dones que sol·licita subvenció en el Registre d'Associacions de l'Ajuntament de Mislata.
b) L'acreditació d'estar al corrent de les seues obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Mislata, mitjançant el corresponent certificat de la tresoreria municipal.

DOCUMENTACIÓ

A la sol·licitud telemàtica haurà d'adjuntar-se la següent documentació:

1.- Formulari del Projecte (Annex II). S'emplenarà un formulari per cada programa i/o projecte pel qual sol·licitud subvenció.
2.- Memòria d'activitats de l'exercici 2019. Excepte aquelles entitats que l'hagen presentada a l'Ajuntament de Mislata a fi de justificar la subvenció concedida per a aquest any o per a aquelles que s'hagen constituït amb data posterior a 31 de desembre de 2019.
3.- Memòria comptable. Al tancament comptable de l'exercici anterior al de la presentació de la sol·licitud, degudament signada electrònicament per la presidència o qui ostente la representació legal. A excepció d'aquelles entitats que s'hagen constituït amb data posterior al 31 de desembre de 2019.
4.- Certificat (Annex III). Expedit per la presidència i/o qui ostente la representació legal degudament emplenat i signat electrònicament. A més de la documentació obligatòria, les associacions de dones podran presentar per a acreditar el barem de puntuació de la Clàusula Sisena els certificats que consideren oportuns i que acrediten la taula de puntuació.
5.- Certificat de l'Acord pel qual es designa l'actual Junta Directiva.

El termini de presentació de les sol·licituds s'estableix de l'1 al 14 de setembre de 2020, sempre que s'haja publicat l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. 

Més informació i requisits a la documentació de la convocatòria.

Tornar