Ajudes a l'esport extraescolar i escolar, curs 2019/2020

Termini per a justificar subvenció: Fins al 30 de setembre de 2020

Les bases regulen el règim de concessió d'ajudes econòmiques a aquelles Entitats Esportives de Mislata (d'ara endavant, EDM) inscrites en el registre d'Associacions de Mislata que complementen o suplisquen activitats esportives de competència municipal i col·laboren en el foment i la promoció de l'esport escolar, afavorint fonamentalment la parcel·la d'iniciació a l'esport com un mitjà per a millorar l'educació integral.

La normativa de regulació esportiva per a la realització de l'activitat vindrà determinada segons les normes dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en cada temporada.

Constitueix un programa susceptible de rebre ajudes destinades a fomentar les activitats físic-recreatives esportives escolars realitzades en els centres d'ensenyament i/o en les instal·lacions esportives municipals durant el període comprés entre l'1 d'octubre de 2019 i el 30 de juny de 2020.

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria

Tornar