II Premi Falles per la Igualtat. Any 2020

Suspensió per aplicació de mesures per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel virus COVID-19

OBJECTE I FINALITAT
L'objecte d'esta convocatòria és regular la concessió del II Premi Falles per la Igualtat, 2020 per l'Ajuntament de Mislata entre les comissions falleres del municipi.
Esta convocatòria es realitzarà en règim de competència competitiva.

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Tramitació electrònica. En compliment del que es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente.
La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.es a través del tràmit sol·licitud de participació en el Premi “Falles per la igualtat” (PDI.050).
Les comissions falleres que vulguen participar en este certamen hauran d'aportar l'esbós amb l'explicació del monument i de l'escena que concórrega al premi i depositar-lo juntament amb la sol·licitud (Annex 1).
El termini de presentació de la sol·licitud i del treball serà des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 11 de març de 2020, a les 14 hores.

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria

Tornar