II Premi a la millor crítica local, Falles 2020

Suspensió per aplicació de mesures per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel virus COVID-19

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte d'esta convocatòria és regular la concessió del PREMI A LA MILLOR CRÍTICA LOCAL FALLES 2020 entre les comissions falleres del municipi.
Poden presentar-se a esta convocatòria totes aquelles comissions falleres que planten monument a Mislata, i continguen escenes centrades en la crítica política, social, cultural, esportiva o econòmica que mostren crítiques de caràcter local o municipal. No obstant això, es desestimaran aquelles propostes que traspassen els límits del bon gust.
Esta convocatòria es realitzarà en règim de competència competitiva.

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Tramitació electrònica. En compliment del que es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente.
La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/
Les comissions falleres que vulguen participar en este certamen hauran d'aportar l'esbós amb l'explicació del monument i de l'escena que concórrega al premi i depositar-lo juntament amb la sol·licitud (Annex 1).
El termini de presentació de la sol·licitud i del treball serà des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 11 de març de 2020, a les 14 hores.

Tornar