Bases reguladores per a la concessió de prestacions econòmiques: Despeses per ús de vivenda 2020

L'objecte de les presents bases és la regulació de la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials mitjançant concurrència competitiva, dirigides a persones individuals o nuclis familiars per a remeiar una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten a la seua autonomia personal, social i econòmica, i que no poden resoldre amb mitjans econòmics propis, amb la finalitat d'aconseguir el seu normal desenvolupament humà i social.

Les prestacions cobriran el següent concepte: Despeses imprescindibles per a l'ús de l'habitatge habitual. Es podran sol·licitar com a màxim dos vegades a l'any per a cobrir el pagament dels rebuts de l'habitatge (lloguer o préstec hipotecari), llum, aigua i gas.

Les convocatòries s'obriran en les següents dates:
1ª Convocatòria: durant un mes, des de l'immediat dia hàbil següent de la publicació de l'extracte de la convocatòria 
2ª Convocatòria: Del 1 al 30 de juny de 2020

Més informació i requisits a l'arxiu de les bases reguladores.

Tornar