Subvencions a les associacions de dones 2019

Resolució 4140/2019 sobre concessió de subvencions

Termini de presentació de sol·licituds: del 4 al 25 d'octubre.

Podran optar a estes subvencions les associacions de dones si la seu social de les quals i àmbit d'actuació té lloc a Mislata. Totes elles hauran d'estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre General d'Associacions de l'Ajuntament de Mislata i en el Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana, a més tampoc s'ha d'estar incurs en cap de les prohibicions  establides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, llevat que per la naturalesa de la subvenció s'exceptue per la seua normativa reguladora, i  s'ha d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,  i si escau, del pagament d'obligacions de reintegrament de subvencions.

La documentació sol·licitada deurà ser presentada en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata, situat en la plaça Constitució o en el Registre Auxiliar del Centre Cultural, situat en l'av. Gregorio Gea, 34, o en qualsevol dels registres establits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini de presentació serà de 15 dies hàbils a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

L'incompliment del termini establit per a la presentació de les sol·licituds determinarà automàticament l'exclusió de la sol·licitud per presentació extemporània.

Més informació i requisits a la documentació de la convocatòria.


Tornar