Beques de formació i col·laboració en la Biblioteca Central de Mislata 2019-2020

Decret d'adjudicació 3234/2019

Les beques de formació i col·laboració objecte de la present convocatòria tenen com a principal finalitat millorar la formació de titulats en biblioteconomia i documentació, possibilitant l'aplicació pràctica dels seus coneixements i l'adquisició d'experiència en esta matèria que facilite la seua futura incorporació al mercat laboral.


S'adjudicaran mitjançant concurs entre els/les diversos/es aspirants a les mateixes que reunisquen els següents requisits:

a) Ser espanyol/a o ciutadà/na de país membre de la Unió Europea o d'un Estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
b) Estar en possessió del títol de Diplomatura i/o Llicenciatura en Biblioteconomia i Documentació, o Grau en Informació i Documentació,havent finalitzat els estudis en els anys acadèmics, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. En cas de títols expedits en l'estranger, el/la sol·licitant ha d'aportar la resolució de convalidació, no sent suficient el justificant d'haver-la sol·licitat o que la mateixa estiga en tràmit.
c) No estar gaudint d'una altra beca o ajuda. No mantenir relació laboral alguna amb entitat pública o privada durant el període que es gaudeix de la beca, així com no percebre ingressos per activitat retribuïda o la prestació per desocupació, havent de renunciar a ells en cas d'obtenir la beca. Si una vegada concedida la beca l'interessat obtinguera una altra beca o relació laboral, haurà de renunciar a la mateixa.
d) No patir malaltia, ni estar afectat/da per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'acompliment de la beca o que ho impossibilite.
e) No estar sotmesos en cap de les circumstàncies establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Tots els requisits hauran de complir-se a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

El període de durada de les beques serà de onze mesos, tenint en compte que s'estima l'inici del gaudiment de la beca a partir de l'3 de setembre de 2019, o data posterior que establisca la resolució d'adjudicació. A més, el gaudiment complet de les mateixes quedarà condicionat al fet que hi haja consignació pressupostària suficient en l'exercici econòmic posterior.

 

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria.

Tornar