Beques de formació per a estudiants "MISLATA ET BECA"

Llistat definitiu de beneficiaris i reserves.

Objecte i nombre de beques

L'objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un màxim de divuit (18) beques de pràctiques formatives destinades a estudiants dels ensenyaments oficials i que complisquen els requisits indicats en la Base Tercera de la convocatòria, per a la seua formació en l'àmbit local per mitjà de l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs acadèmic, en aquelles especialitats d'interès per a esta Entitat Local que figuren en l'Annex I de les Bases.

Dotació, pagament i durada de les beques

Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals a abonar en períodes vençuts, sent finançades íntegrament per l'Ajuntament de Mislata. Sobre esta beca haurà de practicar-se la retenció corresponent a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i les altres que pogueren correspondre.
En aquells supòsits que impliquen un període inferior al mes natural, l'import de la beca es correspondrà amb la part proporcional corresponent.
El personal becari que no assistisca al centre de treball on desenvolupe les seues pràctiques formatives tindrà una reducció econòmica equivalent als dies d'absència del mateix, excepte que siga per causa degudament justificada, a l'efecte de la qual aportarà la pertinent acreditació. 
El personal becari no tindrà dret a vacances ni a dies per assumptes propis.
La durada màxima de les beques serà de dos mesos, preferentment Juliol i Agost de 2019, sent la durada mínima de 15 dies. La dedicació setmanal serà de 20 hores màxim.

Requisits

Les beques objecte d'esta convocatòria s'adjudicaran mitjançant concurrència competitiva entre les persones aspirants a les mateixes, que reunisquen els següents requisits, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds i ho acrediten documentalment:
1.- Posseir el veïnatge administratiu en el Municipi de Mislata (requisit que ha de complir-se amb una antelació de sis mesos a la data de publicació del extracte de esta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València).
2.- Tindre 18 anys complits.
3.- Trobar-se estudiant alguna dels següents ensenyaments oficials: Cicles Formatius de Formació Professional (Mitjà o Superior) o Ensenyaments Universitaris Oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura o equivalent de conformitat amb la normativa vigent, en Ensenyaments Artístics Superiors o Màster oficial impartit per les Universitats, de les relacionades en l'Annex I de les presents Bases o Màster relacionat amb titulació universitària sol·licitada.
4.- No trobar-se culpable en cap de les circumstàncies arreplegades a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa s'acreditarà mitjançant declaració responsable o a través de qualsevol dels mitjans establits a l'article 13.7 d'esta Llei i articles concordants del seu Reglament.
5.- No estar gaudint simultàniament d'una altra beca o ajuda, de la mateixa o anàloga finalitat, així com no desenvolupar una activitat laboral regular durant el període a gaudir de la beca, relacionada amb la formació d'accés a esta beca i sempre que no interferisca amb l'horari o objecte de la beca i/o dificulte el compliment de les obligacions derivades de l'acompliment d'esta, segons el parer de les persones responsables d'este Ajuntament
6.- Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i front de la seguretat social, la qual cosa acreditarà mitjançant declaració responsable.

Amb la finalitat de garantir la màxima difusió d'estes beques entre els estudiants, tindran preferència aquells que no hagen resultat beneficiaris de Beques similars (per exemple, La Dipu Te Beca) en edicions anteriors, sempre que el perfil dels sol·licitants ho permeta.

Termini i lloc de presentació de sol·licituds, i documentació a aportar amb estes.

En el supòsit d'haver presentat la sol·licitud al programa “La Dipu Te Beca”, serà suficient per a participar en el procés de selecció d'esta convocatòria “Mislata et Beca 2019” amb presentar la documentació acreditativa de mèrits al costat d'una d'elles, indicant la intenció de prendre part en tots dos programes, si compleix els requisits exigits per a això. 
Termini de presentació. - El termini de presentació de sol·licituds, així com per a presentar documents actualitzats o per a completar les ja presentades, serà de tres dies hàbils des del següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. Les sol·licituds es troben a la pàgina web de l'Ajuntament de Mislata www.mislata.es, així com als registres municipals.
Registre de les sol·licituds. - Les sol·licituds hauran de presentar-se, de Dilluns a Divendres, preferentment al Registre Auxiliar de l'Agència de Desenvolupament Local (C/ Antonio Aparisi, 4 i 6) de 8:30 a 13:30 h .
Igualment es podran presentar, al mateix horari, al Registre general de l'Ajuntament de Mislata (Plaça Constitució, 8 Mislata).
En el cas de no presentar la sol·licitud en cap dels registres esmentats, és imprescindible que el o la sol·licitant envie el mateix dia o dins del termini establit per a la presentació de sol·licituds, un mail a [email protected] adjuntant la còpia registrada amb la data i manera de remissió de la documentació exigida, així com tota la documentació a presentar, escanejada. L'incompliment d'este requisit serà motiu d'exclusió i no valoració dels mèrits. 
Les sol·licituds rebudes fora de termini o per altres mitjans diferents en els previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de la LPAC, seran rebutjades.

Més informació a les bases i documentació de la convocatòria

Tornar