XVII Premis de Literatura Breu "Vila de Mislata" 2019

Concessió de premis, decret 3446/2019
OBJECTE I FINALITAT.

Les presents Bases tenen per objecte regular, en règim de concurrència competitiva, el procés de concessió dels “XVII Premis de Literatura Breu “Vila de Mislata”, 2019”.

La finalitat d'esta convocatòria és: fomentar els valors literaris i promoure i animar el llenguatge escrit com a mitjà de creació i comunicació entre la població adulta, contribuir a la difusió cultural en la ciutat de Mislata, descobrir el talent literari i incentivar la creació entre els amants de la poesia i el conte en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

PARTICIPANTS.

Podran participar tots aquells autors i autores que ho desitgen majors de 18 anys, sempre que els seus treballs estiguen redactats en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana: valencià i /o castellà.

Queden exclosos de la convocatòria aquells autors i autores, les obres de les quals hagen resultat premiades en qualsevol de les modalitats de les últimes quatre edicions d'este certamen.
Les obres presentades hauran de ser inèdites. No podran concórrer treballs premiats, pendents de resolució o presentats simultàniament en altres certàmens, ni textos que mantinguen compromisos de publicació. L'Ajuntament es reserva la facultat d'adoptar les mesures que considere oportunes per a garantir l'autenticitat dels treballs presentats.

Cada autor o autora podrà presentar únicament una obra per modalitat.

GÈNERES, MODALITATS, TEMA DE LES OBRES, LLENGUA I EXTENSIÓ DELS
TREBALLS.

Els originals que concórreguen a qualsevol dels gèneres o modalitats del certamen hauran d'estar mecanografiats a doble espai en lletra TIMES NEW ROMAN (grandària 12). 
S'hauran de presentar quatre còpies en paper sense la signatura de l'autor o autora, que serà substituïda per un lema o pseudònim escrit en la seua capçalera.

S'estableixen dos gèneres amb les seues respectives modalitats lingüístiques, el tema de les quals serà lliure:

Narrativa en valencià i narrativa en castellà.

Podrà participar qualsevol treball escrit en les diverses variants dels esmentats dominis lingüístics.
Els treballs tindran una extensió mínima de 6 folis i una extensió màxima de 12 pàgines en format DIN-A4, escrits únicament per una cara de la fulla (incloent paratextos).

Poesia en valencià i poesia en castellà.

Podrà participar qualsevol treball escrit en les diverses variants dels esmentats dominis lingüístics.
Els originals presentats en qualsevol de les modalitats d'aquest gènere tindran una extensió mínima de 75 versos i una extensió màxima de 125 (incloent paratextos), consistiran en un o diversos poemes, escrits únicament per una cara de la fulla.

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS.

Els originals presentats es faran acompanyar d'una plica o sobre tancat, en l'exterior del qual es farà constar:
· Títol de l'obra.
· Lema o pseudònim.
· Modalitat i gènere al que concorre l'obra presentada (Narrativa castellà; narrativa valencià; poesia castellà; poesia valencià).
· Adreça de correu electrònic de l'autor o l'autora (opcional).

Aquells autors o autores que opten al premi al millor treball presentat per un autor o autora local, deuran a més de fer constar en l'exterior del sobre tancat al costat de la modalitat i gènere al que concorren la paraula “MISLATA”.

A l'interior de cada plica o sobre tancat s'haurà d'incloure:
· Fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència de l'autor o autora.
· Declaració d'autoria, originalitat, titularitat dels drets, trobar-se el treball lliure de càrregues i limitacions d'explotació i d'acceptació de les presents bases (Annex I).
· Declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions amb l'agència tributària i enfront de la seguretat social i de no trobar-se culpables en cap de les prohibicions per a ser beneficiari de subvencions públiques, conforme estableixen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei General de Subvencions (Annex II).
· Certificat d'empadronament, en el cas dels autors i autores que opten al premi al millor treball presentat per un autor o autora local de Mislata.
Els beneficiaris hauran de presentar certificacions d'estar al corrent amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com estar al corrent amb les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Mislata.

El termini de presentació d'originals s'iniciarà l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 17 de juny de 2019.
En cas que es demore la publicació el termini serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.

Els treballs hauran de ser presentats:
Presencialment en el Centre Cultural de Mislata "Carmen Alborch", de dilluns a divendres i en horari de 16,00 hores a 21,00 h.
Per correu sense indicar remitent d'enviament (es considerarà com a vàlida la data del mata-segells), a la següent adreça:

CENTRE CULTURAL CARMEN ALBORCH DE MISLATA
Premis de Literatura Breu, 2019
(Modalitat i gènere en què concorre el treball presentat)
Av. Gregorio Gea, 34
46920 MISLATA (València)
Telèfon: 963 99 03 70, 963 99 03 75 o 96 313 80 78.

No es contemplarà la remissió d'exemplars per correu electrònic. Tampoc s'admetran els exemplars presentats fora de termini.

Tornar