Pla Social de Formació per a postgraduats d'educació superior de Mislata 2019

Llistat de baramació definitiva i Llistat de becaris BENEFICIARIS I RESERVES. Termini per a presentar documentació: 3 de maig de 2019
L'objecte de la present convocatòria és la concessió de 30 beques de pràctiques formatives destinades a postgraduats titulats d'educació superior (grau, diplomat, màster, llicenciat o doctor) i cicles formatius de grau superior, a realitzar en alguna de les dependències d'este Ajuntament, pertanyents a les àrees d'activitat que a continuació es detallen, per a facilitar l'accés al mercat laboral i afavorir el seu desenvolupament soci-professional, havent de complir tots i cadascun dels requisits indicats en esta convocatòria.
 

Departaments Ajuntament:

- Biblioteca
- Comerç
- Consum
- Contractació
- Cultura
- Esport
- Indústria
- Infància
- Informàtica
- Intervenció
- Joventut
- Medi Ambient
- Dona
- Personal
- Promoció Econòmica i Ocupació (ADL)
- Promoció Valencià
- Sanitat i Patrimoni
- Secretaria
- Serveis Socials
- Tercera edat
- Tresoreria
- Urbanisme

La durada màxima de les beques serà de tres mesos, amb una jornada laboral a temps parcial equivalent al 70%.
Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 600 euros bruts mensuals a abonar al finalitzar la beca, sent finançades íntegrament per l'Ajuntament de Mislata.

REQUISITS:

Les beques objecte d'esta convocatòria s'adjudicaran mitjançant concurrència competitiva entre les persones aspirants a les mateixes, que reunisquen els següents requisits, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds i ho acrediten documentalment:

1.- Estar empadronat a Mislata, amb una antiguitat d'almenys dos anys, a la data de finalització de presentació de sol·licituds.

2.- Edat: De 18 a 30 anys, ambdues edats incloses.

3.- Estar en possessió de títol oficial universitari de diplomat, llicenciat, grau, màster, doctor o cicle formatiu de grau superior, expedits o homologats per les autoritats espanyoles corresponents, que habilite a la realització d'activitats professionals en alguna de les àrees d'activitat incloses en el Pla i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels estudis corresponents. Este termini s'interromprà si la persona candidata es troba realitzant algun curs de postgrau, doctorat o màster vinculat a les especialitat objecte de la beca (en cas de dubte serà la Comissió de valoració qui determine la idoneïtat de la persona candidata).

4.- No concórrer en cap circumstància que impedisca a l'interessat el normal acompliment de les pràctiques professionals, patir malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals.

5.- No trobar-se culpable en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa s'acreditarà mitjançant declaració responsable o a través de qualsevol dels mitjans establits en l'article 13.7 d'esta Llei i articles concordants del seu Reglament.

6.- No estar gaudint d'una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat, així com no desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca, la qual cosa s'acreditarà mitjançant declaració responsable en la sol·licitud d'inscripció en el programa de pràctiques.

El període de gaudi de les beques es realitzarà en dos torns, de 15 beques cadascun:

- Primer torn: amb inici una setmana després de la publicació del llistat de beneficiaris d'estes beques, en la web municipal i Taulers d'anuncis.
- Segon torn: de l'1 de setembre al 30 de novembre de 2019.

Tenint en compte que la designació dels torns serà per rigorós ordre de puntuació (de major a menor) i que únicament podrà variar la designació realitzada, quan siga possible coordinar les sol·licituds de canvis de torn efectuades pels becaris, si escau, que es concediran així mateix per ordre de punts.

Presentació de sol·licituds:

A més de les formes i lloc de presentació de sol·licituds (Annex II), indicats en la Base Quarta de les bases reguladores d'esta convocatòria:
- Preferentment en Registre ADL, C/ Antonio Aparisi núm. 4 de Mislata. De dilluns a divendres. De 8.30 a 14 hores.
- Registre General de l'Ajuntament, Plaza Constitució, 8 de Mislata.

Les persones interessades podran presentar també la seua sol·licitud a través de la SEU ELECTRÒNICA (https://mislata.sedipualba.es) d'este Ajuntament utilitzant el model d'instància general, Servei: Agència de Desenvolupament Local (ADL), amb referència al contingut del document que es registra "Pla Social de Formació (beques)" acompanyant tota la documentació justificativa corresponent a requisits i barem, detallada en les respectives Bases Reguladores.

Termini d'al·legacions als llistats provisionals de sol·licituds admeses i excloses: dies 18 i 23 d'abril de 2019.

Termini de reclamacions al llistat provisional de baremació d'aspirants: dies 26 i 30 d'abril de 2019.

Termini per a presentar documentació:  3 de maig de 2019.

Reunida en data 2 de Maig de l'actual, la Comissió de Valoració del Pla Social de Formació de l'Ajuntament de Mislata 2019, per a la concessió de 30 beques de pràctiques formatives destinades a joves postgraduats d'educació superior de Mislata, una vegada transcorregut el termini de reclamacions del llistat de baremació provisional, establit en la Base Sisena de les bases reguladores i desestimades les dues reclamacions presentades amb Registre d'Entrada de la seua sol·licitud de beca i reclamació, que seguidament es detallen: 

SOL·LICITUD

RECLAMACIÓ

2019007784

2019008506

2019007843

2019008598

És pel que, es procedeix a publicar el LLISTAT DE BAREMACIÓ DEFINITIVA d'aspirants seleccionats i reservesdel Pla Social de Formació de Mislata 2019, sent el període de gaudi en dos torns de 15 beques cadascun, segons el següent detall:

- Primer torn: del 7 de maig al 6 d'agost de 2019
- Segon torn: de l'1 de setembre al 30 de novembre de 2019 

Tenint en compte el que es disposa en la respectiva Base Segona, la designació dels torns serà per rigorós ordre de puntuació (de major a menor), és a dir, els 15 primers becaris seleccionats per ordre de prelació, se'ls assigna el primer torn, i els 15 becaris seleccionats següents, el segon torn; únicament podrà variar la designació realitzada, quan siga possible coordinar les sol·licituds de canvis de torn efectuades pels becaris, si n'hi haguera, que es concediran així mateix per ordre de punts. 

Devent per a això personar-se els -30- aspirants seleccionatsbeneficiaris d'aquestes beques, en l'Agència de Desenvolupament Local d'aquest Ajuntament, situada en la C/ Antonio Aparisi núm. 4-6 de Mislata, demà divendres dia 3 de Maig de l'actual, en horari de 8.30 a 14 h., per a presentar la següent documentació (models adjunts): 

- Acceptació beca i disponibilitat, amb indicació de torn de preferència
- Fitxa de dades personals
- Model 145 (IRPF)
- Fotocòpia D.N.I. i número d'afiliació a la Seguretat Social (com a titular no com a beneficiari).

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria

Tornar