Bases reguladores per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades: Ajudes manutenció 2019

Termini per a la presentació de sol·licituds: del 5 de març al 15 de novembre de 2019
14 de febrer 2019

És objecte de les presents bases la regulació de la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials mitjançant concurrència competitiva dirigides a persones individuals o nuclis familiars per a remeiar una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten a la seua autonomia personal, social i econòmica, i que no poden resoldre amb mitjans econòmics propis, amb la finalitat d'aconseguir el seu normal desenvolupament humà i social.

Les prestacions cobriran el següent concepte: Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars: ajudes per a l'adquisició de productes alimentosos bàsics i de neteja i/o condícia personal.

Més informació i requisits a l'arxiu de les bases reguladores.


Tornar