Bases reguladores per a la concessió de les targetes de transport públic, per a l'exercici de 2019

El termini per a la presentació de sol·licituds no està obert
14 de febrer 2019

OBJECTE

És objecte de les presents bases, la concessió a les persones que complisquen els requisits econòmics que es fixen anualment en la convocatòria d'ajudes, d'un títol de transport expedit per FGV per a desplaçar-se per les zones A i AB del metre amb una durada d'un any, sent l'inici de la vigència de la targeta el 15 de març de 2019.

Seran beneficiaris d'esta ajuda les persones majors de 65 anys, pensionistes per jubilació o invalidesa i persones amb diversitat funcional majors de 18 anys amb dictamen de mobilitat empadronats en el municipi.

Tornar