Pla Social d'Ocupació de Mislata 2019

Decret d'Alcadia 1084/2019 Llistats definitius de beneficiaris i reserves.
25 d'abril 2019

Objectius i àrea d'activitat

Els objectius del Pla Social d'Ocupació de l'Ajuntament de Mislata, són els següents:
- Millorar l'ocupabilitat i la inclusió social de persones en risc d'exclusió social.
- Inserir o reinserir en el mercat laboral a persones de col·lectius vulnerables.
- Crear una borsa de treballadors en l'Ajuntament, que permeta cobrir les necessitats del municipi i la prestació de serveis als veïns, especialment en l'àrea de manteniment d'equipaments, edificis o instal·lacions municipals, així com per a la prestació de serveis propis de les activitats de l'empresa pública municipal NEMASA.

Característiques de l'ocupació, número i distribució dels llocs

Característiques de l'ocupació:
Tipus de contracte: Temporal.
Durada màxima: 3 mesos.
Jornada laboral màxima: 60 %.
Categories laborals:
- Peó.
- Auxiliar Administratiu.
Nombre estimat de contractes a subscriure: 50
Distribució: El total de llocs d'ocupació es distribuirà segons els següents rangs:
- De 16 a 29 anys .........................................................25 % (12 llocs)
- De 30 a 45 anys .........................................................30 % (15 llocs)
- Majors de 45 anys ....................................................40 % (20 llocs)
- Amb certificat de discapacitat ...............................5 %(3 llocs)

Requisits

1.- Estar empadronat a Mislata, abans de l'1 de març de 2017.
2.- Tindre complits 16 anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa
3.- Tindre la nacionalitat espanyola, o document vàlid per a treballar a Espanya.
4.- Estar desocupat i inscrit en l'oficina SERVEF.
5.- Posseir la capacitat funcional i intel·lectual per a l'acompliment de les tasques.
6.- No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a exercir com a personal laboral. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu Estat, en aquests termes l'accés a l'ocupació pública.
7.- Per a acreditar el compliment dels requisits, es mostrarà original i s'entregarà còpia de la documentació justificativa.

Termini i lloc de presentació de sol·licituds, documentació a aportar amb estes i termini d'esmena.

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils, a comptar des del següent a la publicació de l'extracte d'esta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Lloc de presentació de sol·licituds. - Les sol·licituds hauran de presentar-se, de dilluns a divendres, preferentment en el Registre Auxiliar de l'Agència de Desenvolupament Local (C/ Antonio Aparisi, 4 i 6) de 8.30 a 14 h. Igualment es podran presentar, en este horari, en el Registre General de l'Ajuntament de Mislata.
En el cas de no presentar la sol·licitud en cap dels registres esmentats, és imprescindible que el o la sol·licitant envie dins del termini establit per a la presentació de sol·licituds, un mail a [email protected] adjuntant la còpia registrada amb la data i manera de remissió de la documentació exigida, així com tota la documentació a presentar, escanejada. L'incompliment d'este requisit serà motiu d'exclusió i no valoració dels mèrits.
Les sol·licituds rebudes fora de termini o per altres mitjans diferents en els previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, seran rebutjades.

Documentació. A les sol·licituds hauran d'acompanyar-se els justificants dels requisits enumerats en la Base Tercera i del Barem que s'indiquen en la Base Cinquena.

Termini d'esmena:
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Valoració elaborarà la llista d'admesos i exclosos, tenint en compte els requisits exigits per a formar part d'esta convocatòria; concedint-se un termini de 3 dies hàbils, a comptar a partir del següent al de la seua publicació en els Taulers d'anuncis de l'ADL i Ajuntament, així com en la pàgina web, per a l'esmena d'esta i aportació de la documentació obligatòria, fent constar que si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició.

Termini per a esmenar i aportar documentació obligatòria: del 4 al 8 d'abril de 2019 

Els llistats provisionals d'admesos i exclosos NO SÓN LLISTATS DE BENEFICIARIS, la publicació dels quals queda pendent del transcurs del termini per a esmenar i aportar documentació obligatòria, així com de la valoració de les circumstàncies personals de tots i cadascun dels aspirants admesos, conformement al barem social establit en les respectives Bases Reguladores. 

Llistats definitius de sol·licituds admeses i excloses. Llistat provisional de baremació. Termini de reclamacions: del 16 al 18 d'abril de 2019 (3 dies hàbils).

NO ES TRACTA DE LLISTAT DE BENEFICIARIS, la publicació dels quals queda pendent del transcurs d'aquest termini, així com de la resolució de les reclamacions presentades dins del termini establit per a això, si n'hi haguera.

ADVERTIMENT: Cal tindre en compte que segons les bases reguladores de la convocatòria, la concurrència competitiva entre aspirants no s'estableix a nivell global, sinó entre grups d'edat. Per tant, la present baremació no serveix d'orientació per a determinar les persones adjudicatàries. Aquest llistat es publicarà una vegada finalitzat el termini d'al·legacions.

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria

Tornar