Pla Social d'Ocupació de Mislata 2018

Llistat de beneficiaris
26 de juliol 2018

Reunida la Comissió de Valoració del Pla Social d'Ocupació de Mislata 2018, en data 25 de juliol de l'actual, a l'efecte de resolució de les reclamacions presentades al llistat de baremació provisional i posterior aprovació definitiva del mateix, després de ser estimades o desestimades respectivament. Per Decret d'Alcaldia nº 02883/2018 de 25 de Julio, s'aprova el llistat de persones SELECCIONADES I RESERVES del Pla Social d'Ocupació 2018, per a la constitució d'una borsa de treball, conformement al que es disposa en les bases reguladores d'aquesta convocatòria.

ADVERTIMENT: Cal tenir en compte que la concurrència competitiva entre aspirants no s'estableix a nivell global, sinó entre grups per rangs d'edat i puntuació, amb arranjament en cas d'empat al que es disposa en la respectiva Base Setena. Fent constar que en cas de renúncia d'un dels tres llocs reservats a persones amb diversitat funcional, serà coberta per persona que complisca aquest requisit, per ordre rigorós de punts.

Tornar