Subvencions a les associacions de dones 2018

Podran optar a estes subvencions les associacions de dones si la seu social de les quals i àmbit d'actuació té lloc a Mislata. Totes elles hauran d'estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre General d'Associacions de l'Ajuntament de Mislata i en el Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana, a més tampoc s'ha d'estar incurs en cap de les prohibicions  establides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, llevat que per la naturalesa de la subvenció s'exceptue per la seua normativa reguladora, i  s'ha d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,  i si escau, del pagament d'obligacions de reintegrament de subvencions.

La documentació sol·licitada deurà ser presentada en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata, situat en la plaça Constitució o en el Registre Auxiliar del Centre Cultural, situat en l'av. Gregorio Gea, 34, o en qualsevol dels registres establits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini de presentació serà de 15 dies naturals a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Si l'últim dia del termini fos inhàbil el termini s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

L'incompliment del termini establit per a la presentació de les sol·licituds determinarà automàticament l'exclusió de la sol·licitud per presentació extemporània.

Més informació i requisits a la documentació de la convocatòria.

Tornar