Beques de formació "Pràctiques formatives per a joves de la Diputació de València" modalitat "ESTUDIANTS" (La Dipu et Beca).

30 de maig 2018

Objecte i nombre de beques

L'objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 34 beques de pràctiques formatives destinades a estudiants dels ensenyaments oficials i que complisquen els requisits indicats en les bases d'esta convocatòria, per a la seua formació en l'àmbit local per mitjà de l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs acadèmic, en aquelles especialitats d'interés per a aquesta Entitat Local que figuren en l'Annex I d'estes Bases.

Dotació, pagament i durada de les beques

Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals a abonar en períodes vençuts, sent cofinançats per la Diputació Provincial de València en un 80 %, sent a càrrec de l'Ajuntament l'import restant. Sobre esta beca haurà de practicar-se la retenció corresponent a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i les altres que pogueren correspondre.
En aquells supòsits que impliquen un període inferior al mes natural, l'import de la beca es correspondrà amb la part proporcional corresponent. El 
personal becari que no assistisca al centre de treball on desenvolupe les seues pràctiques formatives tindrà una reducció econòmica equivalent als dies d'absència del mateix, excepte que siga per causa degudament justificada, a l'efecte de la qual aportarà la pertinent acreditació.
El personal becari no tindrà dret a vacances ni a dies per assumptes propis.
La durada màxima de les beques serà de dos mesos, amb data prevista per al seu inici el dia 1 de juliol de 2018 i finalitzant com a màxim el 31 d'agost de 2018, sent la durada mínima de 15 dies. La dedicació setmanal serà de 20 hores màxim.
El període per a gaudir de la beca ha de produir-se necessàriament durant els mesos de juliol i agost, no podent per causa alguna prolongar la durada de les beques més enllà del mes d'agost.

Requisits

Les beques objecte d'aquesta convocatòria s'adjudicaran mitjançant concurrència competitiva entre les persones aspirants a estes, que reunisquen els següents requisits, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds i ho acrediten documentalment:
1.- Posseir el veïnatge administratiu en algun municipi de la província de València (requisit que ha de complir-se amb anterioritat al dia 10/05/2018, en què es van publicar la convocatòria de la Diputació en el BOP núm. 89).
2.- Tindre 18 anys complits.
3.- Trobar-se estudiant alguns dels següents ensenyaments oficials: Cicles Formatius de Formació Professional de les famílies relacionades en l'Annex II de la convocatòria de la Diputació (BOP núm. 89, de 10 de maig de 2018) o Ensenyaments Universitaris Oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura o equivalent de conformitat amb la normativa vigent, en Ensenyaments Artístics Superiors o Màster oficial impartit per les Universitats que complisquen amb els requisits establits en l'article segon punt 2 de la convocatòria.
4.- No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa s'acreditarà mitjançant declaració responsable o a través de qualsevol dels mitjans establits en l'article 13.7 d'esta Llei i articles concordants del seu Reglament.
5.- No estar gaudint simultàniament d'una altra beca o ajuda, d'esta o anàloga finalitat, així com no desenvolupar una activitat laboral regular durant el període de gaudi de la beca.
6.- Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, la qual cosa acreditarà mitjançant declaració responsable.
Cada estudiant només podrà gaudir d'una beca en un municipi simultàniament.
Amb la finalitat de garantir la màxima difusió d'estes beques entre els estudiants, tindran preferència aquells que no hagen resultat beneficiaris d'estes beques en edicions anteriors, sempre que el perfil dels sol·licitants ho permeta.

Més informació a les bases i documentació de la convocatòria

 

Tornar