XXXVI Concurs de Teatre "Vila de Mislata" 2018

21 de maig 2018

OBJECTE I FINALITAT

Regular el procés de selecció  i concessió de premis i ajudes a les companyies que desitgen participar en el XXXVI Concurs de Teatre “Vila de Mislata”.

La finalitat d'aquesta convocatòria és afavorir el foment del teatre no professional en valencià  que practiquen entitats, institucions i associacions  amb personalitat jurídica pròpia en cooperació amb l'Administració Local, amb l'objectiu de promoure, dinamitzar i acostar a la ciutadania la diversitat amb la qual es practica el teatre en valencià sense estructura empresarial,  amb el màxim abast de formes i gèneres.

REQUISITS DELS PARTICIPANTS

Podran participar-hi  tots els grups de teatre, sense ànim de lucre, tant independents com vinculats a tot tipus d'associacions, entitats o institucions culturals o lúdiques que representen obres en les quals el valencià siga el vehicle d'expressió artística i tinguen la seua seu social a la Comunitat Valenciana. o-spacerun:yes'> amb el màxim abast de formes i gèneres.

LLENGUA

Totes les obres es representaran en valencià. Els registres orals, dialectes o subdialectes concrets dins la llengua  les triaran els grups concursants.

El text de l'obra a representar haurà d'estar escrit o traduït al valencià dins del termini de recepció de propostes.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Els grups de teatre que desitgen participar hauran de presentar: els annexos I , II  i III  adjunts a les presents bases, consistents en la sol·licitud  i acceptació de les bases de participació en la convocatòria (Annex I); La  declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions amb l'agència tributària i enfront de la seguretat social i de no trobar-se incursos en cap de les prohibicions per a ser beneficiari de subvencions públiques, conforme estableixen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei General de Subvencions  (Annex II) i les  dades bancàries o de mantenimento a tercers (Annex III).

Fotocòpia del CIF de l'entitat i NIF del representant legal.

A més,  els grups que participen hauran d'aportar un DVD (no de dades) de l'obra que representaran, un text de l’obra inscrita i un dossier amb la memòria de les seues activitats. A més, l'organització es reserva la possibilitat d'acordar amb els grups novells l'assistència a una representació o a un assaig general de l'obra.

Juntament amb la sol·licitud d'inscripció tots els grups hauran d'enviar una sinopsi de l'obra (de només 10 línies); dues fotografies en suport digital (amb una resolució mínima de 300 dpi); el repartiment, la fitxa tècnica i  un resum de l'historial del grup (amb una extensió màxima de 10 línies)  i, una vegada seleccionats, els permisos corresponents de la Societat General d'Autors d'Espanya,  per a representar l’obra que proposen, sense els quals no podran participar en el concurs.

La documentació que cada grup enviarà al Concurs haurà d'estar redactada en valencià.

Un grup no podrà representar cap obra que el propi col·lectiu ja haja representat en una edició anterior del Concurs de Teatre “Vila de Mislata”.

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ 

Les sol·licituds de participació en el XXXVI Concurs de Teatre “Vila de Mislata” es formularan en el model que figura com a annex I d'aquesta convocatòria i es presentaran,  preferentment en el registre d'entrada del Centre Cultural de Mislata(horari de 8 a 14 hores)o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Hauran d'estar identificades de la següent manera:

Regidoria de Cultura. Ajuntament de Mislata
Avinguda de Gregorio Gea, núm. 34
46920 MISLATA.
«Concurs de Teatre Vila de Mislata»
Telèfon 963 990 370.
E-mail: [email protected]

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada dels documents que s'especifiquen en la base setena.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

RESOLUCIÓ DE LA SELECCIÓ DE COMPANYIES

La selecció dels projectes escènics a representar dins de la programació del XXXVI Concurs de Teatre “Vila de Mislata” serà efectuada per una comissió de deliberació integrada pels responsables de l'equip de coordinació artística del certamen i el Gestor Cultural de l'Ajuntament de Mislata, que elevarà la corresponent acta de les companyies seleccionades, la qual serà publicada en la pàgina web de l'Ajuntament de Mislata (www.mislata.es), notificant-se individualment als interessats.

Les companyies seleccionades hauran d'emplenar el document d'acceptació de la seua participació en els dies i dates que els siguen assignats per l'organització.

La retirada no justificada del concurs d'un grup seleccionat suposarà l'exclusió de la seua candidatura en edicions posteriors. A tal efecte, la decisió de l'organització serà inapel·lable.

DATES I LLOC DE REPRESENTACIÓ DE LES OBRES

Les obres que resulten seleccionades es representaran al teatre del Centre Cultural de Mislata, situat en l'avinguda Gregorio Gea núm. 34, 1r pis, durant els divendres compresos entre els mesos de setembre a  desembre.

El muntatge haurà d'adaptar-se a l'espai disponible per a l'escenari, que té una amplària de 9 metres de boca, una profunditat de 7 metres, altres 7 metres d'amplària de fons i 4,3 metres d'altura. 

Més informació a les bases i documentació de la convocatòria.

Tornar