Ajudes i subvencions municipals per a les Associacions Culturals de Mislata 2018

L'Ajuntament de Mislata, a través de la Regidoria de Cultura, convoca les ajudes i subvencions amb destinació a la promoció de “Programes d'activitats culturals a desenvolupar durant l'any 2018 per entitats i associacions locals d'àmbit cultural”.

REQUISITS DELS BENEFICIARIS

Podran optar a la condició de beneficiàries d'estes subvencions les associacions que complisquen els següents requisits:
1. Ser entitats culturals domiciliades a Mislata i generar activitats pròpies de l'àmbit de les competències del departament municipal de Cultura. 
2. Estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Associacions de l'Ajuntament de Mislata i de la Generalitat Valenciana. L'Ajuntament de Mislata comprovarà que les associacions que sol·liciten la subvenció estan inscrites en el Registre Municipal d'Associacions.
3. No incórrer en alguna de les circumstàncies establides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei General de Subvencions (Llei 38/2003 de 17 de novembre).

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

La presentació de sol·licituds, al costat dels documents requerits en les Bases, s'efectuarà en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata, en el Registre Auxiliar del Centre Cultural de Mislata (Av. Gregorio Gea, 34), o per qualsevol de les formes previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, a partir del següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

L'incompliment del termini establit per a la presentació de les sol·licituds determinarà automàticament l'exclusió de la sol·licitud per presentació extemporània.

Més informació a les bases de la convocatòria.

Tornar