Pla Social de Formació per a postgraduats d'educació superior de Mislata 2018

L'objecte de la present convocatòria és la concessió de 30 beques de pràctiques formatives destinades a postgraduats titulats (grau, diplomat, màster, llicenciat o doctor) i cicles formatius de grau superior, a realitzar en alguna de les dependències d'este Ajuntament, pertanyents a les àrees d'activitat que a continuació es detallen, per a facilitar l'accés al mercat laboral i afavorir el seu desenvolupament soci-professional, havent de complir tots i cadascun dels requisits indicats en esta convocatòria.
 

Àrees d'activitat:

- Habitatge i urbanisme.
- Benestar comunitari.
- Medi ambient.
- Serveis socials i promoció social.
- Foment de l'ocupació.
- Cultura.
- Esport.
- Indústria i energia.
- Comerç, turisme i pimes.
- Transport públic.
- Infraestructures.
- Investigació, desenvolupament i innovació.
- Administració general, atenció als ciutadans i informació bàsica i estadística.
- Administració financera i tributària.

La durada màxima de les beques serà de tres mesos, amb una jornada laboral a temps parcial equivalent al 70%.
Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 600 euros bruts mensuals a abonar en períodes vençuts, sent finançades íntegrament per l'Ajuntament de Mislata.

REQUISITS:

Les beques objecte d'esta convocatòria s'adjudicaran mitjançant concurrència competitivaentre les persones aspirants a les mateixes, que reunisquen els següents requisits, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds i ho acrediten documentalment:

1.- Estar empadronat a Mislata, amb una antiguitat d'almenys dos anys, a la data de finalització de presentació de sol·licituds.

2.- Edat: De 18 a 30 anys, ambdues edats incloses.

3.- Estar en possessió de títol oficial universitari de diplomat, llicenciat, grau, màster, doctor o cicle formatiu de grau superior, expedits o homologats per les autoritats espanyoles corresponents, que habilite a la realització d'activitats professionals en alguna de les àrees d'activitat incloses en el Pla i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels estudis corresponents. Este termini s'interromprà si la persona candidata es troba realitzant algun curs de postgrau, doctorat o màster vinculat a les especialitat objecte de la beca (en cas de dubte serà la Comissió de valoració qui determine la idoneïtat de la persona candidata).

4.- No concórrer en cap circumstància que impedisca a l'interessat el normal acompliment de les pràctiques professionals, patir malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals.

5.- No trobar-se culpable en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa s'acreditarà mitjançant declaració responsable o a través de qualsevol dels mitjans establits en l'article 13.7 d'esta Llei i articles concordants del seu Reglament.

6.- No estar gaudint d'una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat, així com no desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca, la qual cosa s'acreditarà mitjançant declaració responsable en la sol·licitud d'inscripció en el programa de pràctiques.

LLISTAT DE BAREMACIÓ DEFINITIVA PLA SOCIAL DE FORMACIÓ 2018 PER A JOVES POSTGRADUATS D'EDUCACIÓ SUPERIOR DE MISLATA

Reunida en data 4 de Maig de l'actual, la Comissió de Valoració del Pla Social de Formació de l'Ajuntament de Mislata 2018, per a la concessió de 30 beques de pràctiques formatives destinades a joves postgraduats d'educació superior de Mislata, una vegada transcorregut el termini de reclamacions del llistat de baremació provisional, establit en la Base Sisena de les reguladores d'esta convocatòria i desestimada que ha sigut l'única reclamació presentada amb Registre d'Entrades de la seua sol·licitud de beca nº 8327; es procedeix a publicar el LLISTAT DE BAREMACIÓ DEFINITIVA d'aspirants seleccionats i reserves del Pla Social de Formació de Mislata 2018, sent el període de gaudi en dos torns de 15 beques cadascun, segons el següent detall:

- Primer torn: del 15 de maig al 14 d'agost de 2018
- Segon torn: de l'1 de setembre al 30 de novembre de 2018

Tenint en compte que la designació dels torns serà per rigorós ordre de puntuació (de major a menor) i que únicament podrà variar la designació realitzada, quan siga possible coordinar les sol·licituds de canvis de torn efectuades pels becaris, si escau, que es concediran així mateix per ordre de punts.

Havent de personar-se els -30- aspirants seleccionats, beneficiaris d'estes beques, en l'Agència de Desenvolupament Local d'este Ajuntament, situada en la C/ Antonio Aparisi núms. 4-6 de Mislata, durant els dies 7 i 8 de Maig de l'actual, en horari de 8:30 a 14 h., per a presentar la següent documentació (models adjunts):
- Acceptació beca i disponibilitat, amb indicació de torn de preferència
- Fitxa de dades personals
- Model 145 (IRPF)
- Fotocopia D.N.I. i nombre d'afiliació a la Seguretat Social (com a titular no com a beneficiari)

Tornar