Ajudes econòmiques a les associacions i clubs esportius de Mislata 2018

OBJECTE DE LES SUBVENCIONS: 

Són objecte de les subvencions a concedir pel departament municipal d'esports: 

1. Projecte d'iniciació tècnic esportiva a través d'una Escola Esportiva. 
2. Esport Federat. 
3. Organització d'esdeveniments esportius extraordinaris. 
4. Organització i col·laboració en activitats de caràcter popular. 
6. Aquelles entitats esportives que col·laboren en projectes d'inserció de joves per falta de recursos econòmics, i que concedisquen l'exempció del pagament de les quotes socials als mateixos. 
7. Desplaçaments a competicions oficials. 
8. Qualsevol altra circumstància que l'Ajuntament de Mislata considere d'especial rellevància. 

Partint del citat objecte es diferenciaran dos mòduls:

1.- Per programes d'activitats esportives de les entitats de la localitat. 
2.- Per organització de proves esportives populars.

SOL·LICITANTS:

Podran optar a estes subvencions les associacions que complisquen els següents requisits:

1.- Les entitats vinculades al departament d'esports de l'àrea municipal de Cultura, domiciliades a Mislata. Totes elles hauran d'estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre de l'Ajuntament de Mislata i en el Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana. 

2.- La seua inscripció en el registre de l'Ajuntament de Mislata haurà de tindre un any d'antiguitat, havent d'acreditar la seua solvència esportiva mitjançant la documentació rellevant a este efecte (Participació en competicions oficials, organització d'esdeveniments esportius de caràcter provincial o superior, realització d'escoles esportives de la seua modalitat en els centres educatius de Mislata), i almenys 3 anys per a la realització d'activitats populars extraordinàries, relacionades en l'apartat 8.8.10 (barem de puntuació), havent d'acreditar-ho amb les memòries de les activitats realitzades durant els 3 últims anys).

3.- Podran obtindre la condició de beneficiari les entitats en les qui no concórrega alguna de les circumstàncies establides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei General de Subvencions.


EXCLUSIONS:

Quedaran exclosos de subvenció els següents tipus d'activitats:

 Activitats amb ànim de lucre. 
 Activitats que ja es troben contemplades en l'oferta municipal de cadascun dels departaments de l'àrea de cultura. 
• Activitats que promoguen o justifiquen qualsevol forma de discriminació per motius de raça, sexe, religió, o qualsevol altra que atempte contra els drets fonamentals de la persona. 
 Activitats que no es troben dins de l'àmbit específic d'actuació de la Regidoria d'Esports. 
• Celebracions de tipus gastronòmic i caràcter intern (menjars, sopars, etc...)

 

* Més informació, requisits i sol·licituds d'inscripció a les bases de la convocatòria.

Tornar