Ajudes per a l'adquisició de material escolar per a l'alumnat d'ESO resident a Mislata. Curs 2017-2018

LLoc de presentació d'al·legacions:
Horari oficines: de dilluns a divendres, de 8:30 a 13:30 hores.
Adreça: Av. Gregorio Gea, 34, 46920 Mislata (València)
Telèfon: 96 399 03 70 

Requisits per a ser beneficiari de l'ajuda.

Per a ser beneficiari de l'ajuda s'hauran de reunir els següents requisits:

1. Estar escolaritzat, durant el curs 2017/2018, en Educació Secundària Obligatòria (1º a 4º d'E.S.O., tots dos inclusivament) en un centre docent sostingut amb fons públics. Si el centre escolar està situat a Mislata, aquest requisit serà comprovat d'ofici per l'òrgan instructor del procediment.

2. Que els membres de la unitat familiar a la qual pertanya l'alumne beneficiari estiguen empadronats a Mislata amb anterioritat a l'1 de setembre de 2017, excepte casos de necessitat social degudament acreditats o noves incorporacions al sistema educatiu espanyol. En cas de separació o divorci, aquest requisit només li serà exigible al progenitor o tutor amb qui convisca habitualment. L'empadronament serà comprovat d'ofici per l'òrgan instructor del procediment.

3. Ser titular del compte corrent on es desitge rebre l'ajuda.

4. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Mislata.

5. No estar sotmès en cap de les circumstàncies que impedeixen obtenir la condició de persona beneficiària assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

6. Adoptar el compromís de sotmetre's a les actuacions de comprovació per part de l'òrgan instructor de l'Ajuntament de Mislata, aportant quanta informació o documentació li siga requerida per al compliment d'aquestes ajudes.

7. No incórrer en la causa d'incompatibilitat especificada en la base setena d'aquesta convocatòria.

 


Tornar