XV Premis de Literatura Breu Vila de Mislata 2017

PARTICIPANTS:

Podran participar tots aquells/es autors i autores que ho desitgen majors de 18 anys, sempre que els seus treballs estiguen redactats en qualsevol de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana: valencià i /o castellà.

Queden exclosos de la convocatòria aquells/es autors i autores, les obres dels quals hagen resultat premiades en qualsevol de les modalitats de les edicions prèvies d'este certamen.

Les obres presentades hauran de ser inèdites. No podran concórrer treballs premiats, pendents de resolució o presentats simultàniament en altres certàmens, ni textos que mantinguen compromisos de publicació. L'Ajuntament es reserva la facultat d'adoptar les mesures que considere oportunes per a garantir l'autenticitat dels treballs presentats.

Cada autor o autora podrà presentar únicament una obra per modalitat.

GÈNERES , MODALITATS, TEMA DE LES OBRES I EXTENSIÓ DELS TREBALLS:

Els originals que concórreguen a qualsevol dels gèneres o modalitats del certamen hauran d'estar mecanografiats a doble espai en lletra TIMES NEW ROMAN (grandària 12).

S'hauran de presentar quatre còpies en paper sense la signatura de l'autor o autora, que serà substituïda per un lema o pseudònim escrit en la seua capçalera.

S'establixen dos gèneres amb les seues respectives modalitats lingüístiques, el tema de les quals serà lliure:

  • Narrativa en valencià i narrativa en castellà: 
              - Podrà participar qualsevol treball escrit en les diverses variants dels esmentats              dominis lingüístics. 
              - Els treballs tindran una extensió mínima de 6 folis i una extensió màxima de 12        pàgines en format DIN-A4, escrit únicament per una cara de la fulla (incloent  paratextos)
  • Poesia en valencià i poesia en castellà: 
              - Podrà participar qualsevol treball escrit en les diverses variants dels esmentats    dominis lingüístics. 
              - Els originals presentats en qualsevol de les modalitats d'este gènere tindran una   extensió mínima de 75 versos i una extensió màxima de 125 (incloent paratextos),        consistiran en un o diversos poemes i escrits únicament per una cara de la fulla.


PREMIS:

Es concediran quatre premis amb una dotació econòmica de 800 €, a raó de un per gènere i llengua. Esta dotació serà indivisible i no es podrà concedir cap premi en qualitat d'ex–aequo.

Al seu torn, per a promoure la creativitat literària entre els ciutadans i ciutadanes nascuts/des o residents a Mislata, d'entre aquelles obres que concórreguen en la modalitat de poesia i narrativa en castellà o poesia i narrativa en valencià, s'atorgarà un altre premi únic de 800 € al millor treball presentat per un autor o autora local.

Més informació i normes de participació a l'arxiu de les bases de la convocatòria.

Tornar