Bases reguladores per a la concessió de prestacions econòmiques en: Despeses per ús de vivenda

Segona convocatòria. Termini de presentació de sol·licituds: del 1 de juny al 7 de juliol de 2017. Es presentaran el registre del Centre Municipal de Serveis Socials
26 de febrer 2017

Adjuntada la documentació de la segona convocatòria d' ajudes de despeses per a l' ús d'habitatge.

L'objecte de les presents bases és la regulació de la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials mitjançant concurrència competitiva, dirigides a persones individuals o nuclis familiars per a remeiar una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten a la seua autonomia personal, social i econòmica, i que no poden resoldre amb mitjans econòmics propis, amb la finalitat d'aconseguir el seu normal desenvolupament humà i social.

Les prestacions cobriran el següent concepte: Despeses imprescindibles per a l'ús de l'habitatge habitual. Es podran sol·licitar com a màxim dos vegades a l'any per a cobrir el pagament dels rebuts de l'habitatge (lloguer o préstec hipotecari), llum, aigua i gas.

Més informació i requisits a l'arxiu de les bases reguladores.

Tornar