Pla de Formació per a Joves Postgraduats

Decret de concessió de beques

12/04/2017
Decret de concessió de beques

07/04/2017
Llista definitiva 
31/03/2017 
Es publica el llistat provisional d'admesos amb qualificacions i puntuació final dels 30 aspirants presentats en el Pla de Formació d'este Ajuntament convocat per a la concessió de 30 beques de pràctiques formatives destinades a joves postgraduats de Mislata, aprovat per la Comissió Avaluadora en la reunió celebrada a este efecte ahir dia 30/03/2017. Es concedeix un termini de reclamacions de dos dies a comptar a partir del següent dia hàbil al d'esta publicació, és a dir, durant els dies 3 i 4 d'abril de l'actual.

L'objecte de la present convocatòria és la concessió de 30 beques de pràctiques formatives destinades a postgraduats titulats (grau, diplomat, màster, llicenciat o doctor), a realitzar en alguna de les dependències d'este Ajuntament, pertanyents a les àrees d'activitat que a continuació es detallen, per a facilitar l'accés al mercat laboral i afavorir el seu desenvolupament soci-professional, havent de complir tots i cadascun dels requisits indicats en esta convocatòria.

Àrees d'activitat:

- Habitatge i urbanisme.
- Benestar comunitari
- Medi ambient.
- Serveis socials i promoció social.
- Foment de l'ocupació.
- Cultura.
- Esport.
- Indústria i energia.
- Comerç, turisme i pimes.
- Transport públic.
- Infraestructures.
- Investigació, desenvolupament i innovació.
- Administració general, atenció als ciutadans i informació bàsica i estadística.
- Administració financera i tributària.

La durada màxima de les beques serà de tres mesos, amb una jornada laboral a temps parcial equivalent al 70%.
Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 600 euros bruts mensuals a abonar en períodes vençuts, sent finançades íntegrament per l'Ajuntament de Mislata.

REQUISITS:

Les beques objecte d'esta convocatòria s'adjudicaran mitjançant concurrència competitiva entre les persones aspirants a les mateixes, que reunisquen els següents requisits, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds i ho acrediten documentalment:

1.- Estar empadronat a Mislata, amb una antiguitat d'almenys dos anys, a la data de finalització de presentació de sol·licituds.

2.- Tindre 18 anys complits i ser menor de 30 anys.

3.- Estar en possessió de títol oficial universitari de diplomat, llicenciat, grau, màster o doctor expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents, que habilite a la realització d'activitats professionals en alguna de les àrees d'activitat incloses en el Pla i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels estudis corresponents. Este termini s'interromprà si la persona candidata es troba realitzant algun curs de postgrau, doctorat o màster vinculat a les especialitat objecte de la beca (en cas de dubte serà la Comissió de valoració qui determine la idoneïtat de la persona candidata).

4.- No concórrer en cap circumstància que impedisca a l'interessat el normal acompliment de les pràctiques professionals, patir malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals.

5.- No trobar-se culpable en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa s'acreditarà mitjançant declaració responsable o a través de qualsevol dels mitjans establits en l'article 13.7 d'esta Llei i articles concordants del seu Reglament.

6.- No haver sigut beneficiari/a de beques de pràctiques professionals en l'Ajuntament de Mislata, per un període igual o superior a 12 mesos.

7.- No estar gaudint d'una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat, així com no desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca, la qual cosa s'acreditarà mitjançant declaració responsable en la sol·licitud d'inscripció en el programa de pràctiques.

Més informació  i instància de sol·licitud en l'arxiu de les bases de la convocatòria.

 

Tornar