Concessió d'una Beca de Formació "Postgrau" en el marc del programa "Pràctiques Formatives per a Joves"

20 de febrer 2017

L'objectiu de les presents bases és la formació en l'àmbit local de joves postgraduats i tècnics superiors de cicles formatius de grau superior mitjançant l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació i en el marc d'un projecte innovador elaborat per esta entitat. En este sentit l'Ajuntament de Mislata s'ha adherit al programa de la Diputació de València “pràctiques formatives per a joves” (Modalitat “Post”).

L'objecte de la present convocatòria és la concessió d'una beca per a un becari/a; esta beca es vincula al projecte "Posada en marxa del portal associatiu 'Sommislata'".

Esta beca està dotada amb un import de 1.000 euros bruts mensuals a abonar en períodes vençuts, sent finançat per la Diputació de València en un 100%.

REQUISITS:

La beca objecte d'esta convocatòria s'adjudicarà mitjançant concurrència competitiva entre les persones aspirants a les mateixes, que reunisquen els següents requisits abans de finalització del termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment:

• Posseir veïnatge administratiu en algun municipi de la província de València, amb una antiguitat mínima ininterrompuda d'un any immediatament anterior a la data de publicació de les presents bases.

• Estar en possessió del títol oficial universitari de Grau en Sociologia o Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració.

• Ser major d'edat i no ser major de 35 anys.

• No desenvolupar activitat laboral regular.

• No trobar-se culpable en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

• No patir malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals.

• Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la seguretat social, la qual cosa acreditarà mitjançant declaració responsable.

• No haver sigut beneficiari en programes de beques de postgrau d'exercicis anteriors que hagen sigut convocades per la Diputació de València. 

 

Més informació i fulls d'inscripció en l'arxiu de les bases de la convocatòria.

Tornar