Concessió de Beques de formació i col·laboració en la Biblioteca Central de Mislata 2017

26 de gener 2017

Les beques de formació i col·laboració objecte de la present convocatòria tenen com a principal finalitat millorar la formació de titulats en biblioteconomia i documentació, possibilitant l'aplicació pràctica dels seus coneixements i l'adquisició d'experiència en esta matèria que facilite la seua futura incorporació al mercat laboral. 

Les beques de formació i col·laboració objecte d'esta convocatòria s'adjudicaran mitjançant concurs entre els diversos aspirants a les mateixes que reunisquen els següents requisits

a) Ser espanyol/a o ciutadà/a de país membre de la Unió Europea o d'un Estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. 

b)Estar en possessió del títol de Diplomatura i/o Llicenciatura en Biblioteconomia i Documentació, o Grau en Informació i Documentació, havent finalitzat els estudis en els anys acadèmics, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. En cas de títols expedits en l'estranger, el/la sol·licitant ha d'aportar la resolució de convalidació, no bastant el justificant d'haver-la sol·licitat o que la mateixa estiga en tràmit. 

c) No estar gaudint d'una altra beca o ajuda. No mantindre relació laboral alguna amb entitat pública o privada durant el període de gaudi de la beca, així com no percebre ingressos per activitat retribuïda o la prestació per desocupació, havent de renunciar a ells en cas d'obtindre la beca. 

d) No patir malaltia, ni estar afectat/a per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'acompliment de la beca o que ho impossibilite. 

i) No estar culpables en cap de les circumstàncies establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

El període de gaudi de les beques serà des de l'1 de febrer fins al 31 de desembre de 2017. 

La dotació bruta mensual de cadascuna de les beques serà de set-cents vint euros i cinquanta cèntims (720,50 €).

Cada beca tindrà una dedicació de 25 hores setmanals, que podrà variar en major o menor mesura segons els servicis que les biblioteques presten al llarg de l'any per a fer més efectives les pràctiques de formació i col·laboració.

 

 

 
Tornar