XIV Premis de Literatura Breu Vila de Mislata 2016

PREMIATS EN EL XIV CONCURS DE LITERATURA BREU VILA DE MISLATA

Narrativa en valencià
Petit caprici,  Mercé Climent i Paià

Poesia en valencià
Poetes d'exili, Èlia Saneleuterio Temporal

Autor local
La isla de la vergüenza, María Perpétuo Socorro González González

Narrativa en castellà 
El viaje a Euterpe, Manuel Miguel Dorado Usero

Poesia en castellà
Toda esa liviandad de la existencia, Amando García Nuño

BASES

1. PARTICIPANTS

1.1. Podran participar-hi tots aquells autors i autores que ho desitgen, majors de 18 anys, sempre que els seus treballs estiguen redactats en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana: valencià i/o castellà.
1.2. Queden exclosos de la convocatòria aquells autors i autores les obres dels quals hagen resultat premiades en qualsevol modalitat en les anteriors edicions del certamen. 
1.3. Les obres que es presenten hauran de ser inèdites. No podran concórrer treballs premiats, pendents de resolució o presentats simultàniament en altres certàmens, ni textos que mantinguen compromisos de publicació. L'Ajuntament es reserva la facultat d'adoptar les mesures que considere oportunes per tal de garantir l'autenticitat dels treballs presentats a esta convocatòria.
1.4. Cada autor o autora podrà presentar un màxim d’una obra per modalitat.

2. GÈNERES, MODALITATS, TEMA DE LES OBRES I EXTENSIÓ DELS TREBALLS

2.1. Els originals presentats en qualsevol dels gèneres o modalitats del certamen hauran d'estar a doble espai i amb el tipus de lletra Times New Roman (grandària 12). 
2.2. S'hauran de presentar quatre còpies en paper sense la firma de l'autor o autora, que se substituirà per un lema o pseudònim escrit a la seua capçalera. 
2.3. S'establixen dos gèneres amb les seues respectives modalitats lingüístiques, el tema dels quals serà lliure:
2.3.1. Narrativa en valencià i narrativa en castellà
2.3.1.1. Podrà participar qualsevol treball escrit en les diverses variants dels dominis lingüístics esmentats.
2.3.1.2. Els treballs tindran una extensió mínima de 6 fulls i una extensió màxima de 12 en format DIN-A4, escrit només per una cara del full (incloent-hi els paratextos).
2.3.2. Poesia en valencià i poesia en castellà 
2.3.2.1. Podrà participar qualsevol treball escrit en les diverses variants dels dominis lingüístics esmentats.
2.3.2.2. Els originals presentats en qualsevol de les modalitats d'este gènere tindran una extensió mínima de 75 versos i una extensió màxima de 125 (incloent-hi els paratextos) i consistiran en un o diversos poemes, escrits només per una cara del full.

3. PREMIS I PUBLICACIÓ DE LES OBRES GUANYADORES

3.1. Es concediran quatre premis amb una dotació econòmica de 800€, a raó d'un per gènere i llengua. Esta dotació serà indivisible i no es podrà concedir cap premi en qualitat d'ex-aequo.
3.2. Alhora, per promoure la creativitat literària entre els ciutadans i les ciutadanes nascudes o residents a Mislata, d'entre aquelles obres que concórreguen en les modalitats de poesia i narrativa en castellà o poesia i narrativa en valencià, s'atorgarà un altre premi únic de 800€ al millor treball presentat per un autor o autora local. 
3.3. Els treballs presentats per autors o autores locals que, d’acord amb allò estipulat en la base núm. 4.2. d’esta convocatòria identifiquen les seues obres per tal d’optar al premi al millor treball poètic o literari en valencià o castellà elaborat per un escriptor de Mislata, no quedaran exclosos de concórrer a la resta de modalitats del certamen.
3.4. Tots els premis estan subjectes a la legislació fiscal vigent.
3.5. S'establixen tres jurats que operaran de forma autònoma i independent per a les modalitats següents: 
A. Jurat per a la selecció del millor treball que concórrega en la modalitat de narrativa en castellà.
B. Jurat per a la selecció del millor treball que concórrega en la modalitat de poesia en castellà.
C. Jurat per a la selecció dels millors treballs que concórreguen en les modalitats de poesia i narrativa en valencià i del millor treball efectuat per un autor o autora local en qualsevol de les modalitats i llengües vehiculars d’esta convocatòria.
3.6. Cada jurat estarà format per tres components de prestigi en el món de la literatura i/o l'edició, nomenats oportunament per l'Ajuntament de Mislata. Este jurat tindrà plena competència per a aplicar i interpretar estes bases i les seues decisions seran inapel·lables.
3.7. Serà responsabilitat del jurat rebutjar aquells treballs que no s'ajusten a les bases d'esta convocatòria, concedir els premis, així com declarar desert qualsevol d'ells si, al seu parer, cap treball reunix els mèrits suficients o no s'ajusta a les condicions establides en estes bases. 
3.8. El secretari del jurat serà el gestor cultural de l'Ajuntament de Mislata qui, en cas que un autor o autora local resulte premiat per decisió dels components dels jurats de les modalitats que es detallen en els apartats A i B del punt 3.5. de les bases d’esta convocatòria, informarà els membres de l’apartat C perquè desestimen la seua valoració com a millor treball poètic o narratiu escrit per un autor o autora local. 
3.9. La deliberació del jurat tindrà lloc al llarg del mesos de juny-juliol de 2016. El veredicte es difondrà a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Mislata (www.mislata.es) i es comunicarà directament als guardonats o les guardonades. 
3.10. Els treballs premiats es publicaran com a plaquetes, en edició de 500 exemplars, dins de la col·lecció “Literatura Breu” de l'Ajuntament de Mislata, en el termini màxim de sis mesos des de la concessió del premi.

3.11. L'acte de lliurament de premis i presentació de les obres publicades s'efectuarà al lloc, data i hora que prèviament determinarà i comunicarà el Departament Municipal de Cultura.
3.12. Els autors o autores guardonats rebran cinquanta plaquetes i cediran a l'Ajuntament de Mislata el dret de difusió i publicació, i també la propietat dels originals premiats.
3.13. Les obres no premiades ni publicades no es retornaran i es destruiran passats trenta dies des de l'emissió del veredicte.

4. NORMES DE PARTICIPACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

4.1. Els originals presentats es faran acompanyar d'una plica o sobre tancat, en l'exterior del qual es farà constar:
· Títol de l'obra.
· Lema o pseudònim.
· Modalitat i gènere a què concorre l'obra presentada (narrativa en castellà; narrativa en valencià; poesia en castellà; poesia en valencià).
· Adreça de correu electrònic de l'autor o l'autora. 
4.2. Aquells autors o autores que opten al premi al millor treball presentat per un autor o autora local hauran, a més, de fer constar a l’exterior de la plica la paraula “MISLATA” conjuntament amb la categoria o modalitat a què concorre el treball. 
4.3. En l'interior de cada plica o sobre tancat s'haurà d'incloure:
· Fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència de l'autor o autora.
· Declaració d'autoria, originalitat, titularitat dels drets, trobar-se el treball lliure de càrregues i limitacions d'explotació i d'acceptació de les presents bases (segons model adjunt).
· Certificat d'empadronament, en el cas dels autors i autores que opten al premi al millor treball poètic o narratiu escrit en castellà o valencià i presentat per un autor o autora local de Mislata. 
4.4. El termini de presentació dels originals acabarà el dia 27 de maig de 2016 i podran entregar-se directament (de dilluns a divendres i de 16.00 a 21.30h) o dirigir-se per correu, sense indicar remitent d'enviament (serà vàlida la data del mata-segells) a:
CENTRE CULTURAL DE MISLATA
Premis de Literatura Breu, 2016
(Modalitat i gènere en què concorre el treball presentat)
Av. Gregori Gea, 34
46920 MISLATA (València)
Telèfons: 963 990 370, 963 990 375 o 963 138 078.
[email protected]
4.5. No es realitzarà la remissió d'exemplars per correu electrònic.
4.6. L'Ajuntament de Mislata es reserva la possibilitat de suspendre el certamen literari sempre que existisquen causes majors degudament justificades i alienes a la seua organització.
Tornar