Mislata et beca 2016: Pràctiques formatives de l'Ajuntament de Mislata per a joves

28/07/2016
Es publica el decret d'aprovació de la proposta de la Comissió de Valoració de la Mislata et Beca 2016, l'annex I amb la resolució de reclamacions i l'annex II amb la llista definitiva d'admesos.

Es publiquen els documents que han de presentar els alumnes seleccionats en la Mislata et Beca 2016, el dia 29 de juliol en el Departament de Règim Interior de l'Ajuntament, de 8,30 a 13,30 hores, així com la còpia del DNI i la cartilla de la Seguretat Social / Targeta SIP on conste el NUS de cada becari/a; de conformitat amb el que es disposa en el Decret publicat nº 02687/2016.

26/07/2016 

Es procedeix a publicar la llista provisional d'admesos i exclosos en el programa MISLATA ET BECA 2016, a l'efecte de presentar les reclamacions que es consideren oportunes, amb les següents característiques:

1.- El termini de presentació de reclamacions es concreta, donada la premura dels terminis, el dia 27 de juliol de 2016, de 8:30 a 13:30 en les Oficines de l'Agència de Desenvolupament Local situades en la C/ Antonio Aparisi, 4 i 6 de Mislata.
2.- En la llista d'exclosos s'indica la causa per la qual no han sigut valorades les seues sol·licituds.
3.- En la llista d'admesos consta la puntuació assignada a cada mèrit valorat i la puntuació final.
4.- El llistat definitiu i la Resolució de les reclamacions presentades es farà pública mitjançant anunci de les mateixes en el Tauler d'Edictes i en la pàg. web de l'Ajuntament el dijous dia 28 de juliol de 2016.

S'ha de tenir en compte que l'assignació a cada Departament es realitzarà, TENINT EN COMPTE LES PETICIONS REALITZADES PER CADA DEPARTAMENT MUNICIPAL, segons les quals s'han sol·licitat en alguns casos, diverses titulacions, d'entre les quals se seleccionarà a aquell becari que haja obtingut la major puntuació.

És a dir, si en el Departament X s'ha demanat per exemple Titulació en Dret o ADE o Econòmiques, serà seleccionat el sol·licitant que haja obtingut la nota major en el conjunt de les tres titulacions.

21/07/2016 

Publicat l'extracte de la convocatòria en el BOP núm 140, de 21 de juliol de 2016.


1.- El termini de presentació de sol·licituds per al programa MISLATA ET BECA es fixa en els dies 22 i 25 de juliol de 2016.

2.- Les sol·licituds han de presentar-se preferentment en el Registre de l'Agència de Desenvolupament Local (ADL - C/ Antonio Aparisi 4 i 6 de Mislata) i en el Registre General de l'Ajuntament de Mislata.

3.- A petició dels Departaments Municipals, s'han inclòs noves titulacions per a la realització d'estes Beques:

- Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
- Grau en Publicitat i Relacions Públiques.
- Grau en Enginyeria Multimèdia.
- Grau en Filologia.
- Master en Enginyeria de Camins, Canales i Ports.
- Grau en Criminologia.
- Master en Atenció Sociosanitària a la Dependència.
- Enginyeria Civil.


4.- Si ja es va presentar la documentació en el programa La Dipu Et Beca, tan sol és necessari presentar la instància, marcant al dors la sol·licitud que li siga tinguda en compte la documentació aportada i la valoració realitzada. Igualment es podrà presentar documentació complementària.

5.- Si es tracta de nova sol·licitud, haurà d'acompanyar-se tota la documentació requerida en les Bases.

Tornar