Ajudes per a l'adquisició de llibres de text i/o material escolar per a l'alumnat d'ESO resident a Mislata. Curs 2014-2015

05 de maig 2015

Publicat en el BOP València el 09 de març de 2015

Terminis que afecten a la convocatòria:

  • Termini de presentació de sol·licituds: del 10 al 24 de març
  • Publicació de llistes provisionals: 14 d'abril de 2015
  • Termini de reclamacions i subsanació de documentació: fins el 27 d'abril de 2015
  • Publicació de llistes definitives: 4 de maig de 2015
INFORMACIÓ D'INTERÉS PER A LES FAMÍLIES

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I/O MATERIAL ESCOLAR PER A L'ALUMNAT RESIDENT A MISLATA QUE REALITZA E.S.O. DURANT EL CURS 2014/2015


1. Qui les pot sol·licitar?: Totes les famílies empadronades a Mislata amb anterioritat a l’1 d’octubre del 2014 els fills de les quals estiguen realitzant estudis d’ESO en el curs 2014/2015.

2. Bases de la convocatòria: Es troben exposades i a la seua disposició en el Centre Cultural de Mislata i en la pàgina web municipal (www.mislata.es).

3. Termini i lloc d'arreplega i presentació de sol·licituds: del 10 al 24 de març del 2015, ambdós inclusivament, en el Centre Cultural de Mislata (Avinguda Gregorio Gea, 34).

4. Documentació a aportar junt amb la sol·licitud:
a. Original i fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) o del Número d’Identificació d’Estrangeria (NIE) del titular del compte corrent on se sol·licite percebre l'ajuda.
b. Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare i de la mare, o del tutor legal, que convisquen amb l'alumne. Només en cas de no disposar d'esta documentació, s'aportarà el passaport.
c. Original i fotocòpia de totes les pàgines omplides del llibre de família relatives als pares, fills i defuncions, o, en cas de no tindre ell, certificat de naixement de l'alumne.
d. Només quan siga el cas, original i fotocòpia del document que acredite que la pàtria potestat o la tutoria del menor l'ostente persona diferent dels pares.
e. Original i fotocòpia de la pàgina de la llibreta d’estalvi o compte corrent on figuren els 24 caràcters que identifiquen l’IBAN, l’entitat bancària, l’oficina, el dígit de control i el número de compte on hi haja de ser abonat l’import de l'ajuda, així com les dades (nom, cognoms i DNI) del seu titular o titulars, que podran ser el propi alumne, son pare, sa mare o el seu tutor legal. En el cas que la informació estiga incompleta o siga il·legible, s’haurà d’aportar un document facilitat per l’entitat bancària en què consten els esmentats 24 caràcters i les dades del titular o titulars del compte.
f. En el cas que l’empadronament a Mislata s’haja produït a partir de l’1 d’octubre del 2014, escrit on s’exposen els motius pels quals se sol·licita l’ajuda.
g. A més, l’alumnat resident a Mislata que estiga realitzant els seus estudis d’ESO en centres no ubicats en el municipi haurà de presentar un certificat del seu centre escolar on s’acredite la seua matriculació i el nivell que està realitzant durant el curs 2014/2015.
En cas de sol·licituds per a diversos germans, s'ha de formalitzar la sol·licitud per a cada un d'ells, però no cal duplicar la documentació que els afecte tots, sent suficient la seua aportació en una d'elles.

5. Publicació de llistes provisionals: 14 d’abril del 2015.

6. Termini de presentació de reclamacions i esmena de documentació: fins al 27 d’abril del 2015, inclusivament.

7. Publicació de llistes definitives de concessions i exclusions: 4 de maig del 2015.

Tornar