Pla d'Ajudes Resistir - Ajudes Parèntesi Mislata (Tercera Convocatòria)

Concessió d'Ajudes Parèntesi, Pla Resistir

OBJECTE

L'objecte de la present convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius relacionats en l'Annex I de les presents bases, pel qual s'aprova una segona convocatòria del Pla Resistir que inclou Ajudes Parèntesis en cada municipi per a diferents sectors. Estes ajudes es dirigeixen a cobrir les despeses corrents de l'activitat realitzada per les persones treballadores autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores no beneficiàries de la primera convocatòria d'aquestes ajudes en el municipi de Mislata.

BENEFICIARIS/ES

Podrà ser beneficiària la persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores de les activitats enumerades en l'objecte de les bases, relacionades en l'Annex I de la present convocatòria, i que exercisquen l'activitat en el terme municipal de Mislata.

Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat. En cas de presentar-se més d'una sol·licitud, només es tindrà en compte la primera presentada tenint en compte la data i hora de la seua presentació per Registre General d'Entrada a l'Ajuntament.

Pla Resistir - Ajudes Parèntesi Mislata
Informació i assessorament
963 990 251
[email protected]
www.mislata.es

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
Termini de presentació de sol·licituds: del 26 de juliol al 6 d'agost de 2021.

Més informació en les bases reguladores i en la documentació de la convocatòria.

Tornar