III Premi Falles per la Igualtat. Any 2021

Termini de presentació de sol·licituds: del 22 de juliol al 27 d'agost de 2021

OBJECTE I FINALITAT

L'objecte d'esta convocatòria és regular la concessió del III Premi Falles per la Igualtat, 2021 per l'Ajuntament de Mislata entre les comissions falleres del municipi.
Esta convocatòria es realitzarà en règim de competència competitiva.

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Tramitació electrònica. En compliment del que es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente.
La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.es.
Les comissions falleres que vulguen participar en aquest concurs hauran de presentar la sol·licitud (Annex I) degudament emplenada i signada. En relació amb l'esbós amb l'explicació del monument i de l'escena que concorre al premi (apartat G de la sol·licitud) es podrà ampliar, si fóra necessari, en un foli a part i depositar-lo juntament amb la sol·licitud.
El termini de presentació de la sol·licitud i del treball serà des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i
 finalitzarà el dia 27 d'agost de 2021, a les 14 hores.

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
Termini de presentació de sol·licituds: del 22 de juliol al 27 d'agost de 2021, a les 14 hores.

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria

Tornar