Subvencions a les comissions falleres 2021

Resolució 3664/2021 concessió de subvencions

L'objecte de la present convocatòria és establir ajudes per a pal·liar les conseqüències produïdes per la situació del Covid-19, així com els efectes econòmics produïts per aquest motiu a les associacions falleres amb el següent detall d'ajudes a atorgar:

a) Ajuda econòmica per a pal·liar les despeses estructurals de la Comissió, i els derivats de la construcció, ampliació, actualització, sanejament dels monuments emmagatzemats i posterior muntatge d'aquests, durant el període comprés entre el 20 de març de 2020 i el 5 de setembre de 2021.

b) Ajuda econòmica per a pal·liar les despeses ocasionades per la subscripció de les pòlisses d'assegurança durant el període comprés entre el 20 de març de 2020 i el 5 de setembre del 2021.

c) Ajuda econòmica per a pal·liar les despeses derivades de la instal·lació d'il·luminació artística durant el període comprés entre el 20 de març de 2020 i el 5 de setembre de 2021.  .

d) Ajuda econòmica per a pal·liar les despeses ocasionades amb motiu de la celebració d'actes commemoratius del 50, 75 o 100 aniversari de la fundació que es realitzen durant l'exercici faller 2020-2021. S'entén per exercici faller el període comprés entre el 20 de març de 2020 i el 5 de setembre de 2021.

Les activitats objecte de les presents bases es finançaran amb els crèdits que figuren en el pressupost de l'Ajuntament consignats a aquest efecte i amb els pressupostos de què disposen els propis beneficiaris, sense perjudici de la seua compatibilitat amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos amb la mateixa finalitat.

L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada.

Es tracta d'un procediment de concurrència competitiva, d'acord amb els requisits de la convocatòria.

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

Termini de presentació de sol·licituds:
 del 10 al 26 de juliol de 2021 (15 dies naturals).

Tornar