XIV Premis del Certamen de Relat Curt. Mislata per la Igualtat, 2021

Resolució 4437/2021 concessió de premis

OBJECTE DEL PROCEDIMENT 

1.1 Les presents Bases tenen per objecte regular, en règim de concurrència competitiva, el procés de concessió dels “XIV Premis del Certamen de Relat Curt. Mislata per la Igualtat, 2021”, a fi de crear les condicions perquè es produïsca una efectiva igualtat d'oportunitats, reivindicant un futur més just i la prevenció de la violència de gènere.

1.2
La finalitat d'aquesta convocatòria és fomentar els valors i el talent literari en les dones, animant al llenguatge escrit com a mitjà de creació i comunicació. Afavorint la igualtat en l'Àmbit de la Creació i Producció Artística i Intel·lectual. Promovent la presència equilibrada de dones i homes en l'oferta artística i cultural pública. Visibilitzant a les dones escriptores, donant a conéixer les seues aportacions i fomentant l'eliminació d'estereotips i rols de gènere.

REQUISITS I NORMES GENERALS DE PARTICIPACIÓ

a) Podran concórrer a aquest certamen totes aquelles autores majors de 18 anys degudament identificades amb: DNI, NIF o qualsevol altra documentació oficial on s'acredite la identitat de gènere, sempre que els seus treballs estiguen redactats en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana: valencià i/o castellà.

b) Les dones de Mislata podran, a més, optar també a l'esment per ser autora local obligatòriament ho hauran d'indicar en la sol·licitud amb la qual presenten la seua obra, que opten a la Menció honorífica a l'autora local.

c) Queden excloses de la convocatòria aquelles autores, les obres de les quals hagen sigut premiades, en qualsevol de les modalitats, en les quatre últimes edicions d'aquest certamen o hagen sigut premiades en un altre concurs per aquesta mateixa obra o estiguen pendents de veredicte.

d) No podran concórrer treballs premiats en altres concursos, ni pendents de resolució presentat simultàniament a altres certàmens.

e) Cada autora podrà presentar una única obra i no s'admetran treballs col·lectius.

f) Les participants no podran estar incurses en cap dels supòsits regulats en l'article 13 de la Llei General de Subvencions. S'acreditarà mitjançant la declaració responsable inclosa en el formulari de sol·licitud de participació (annex I).

g) La presentació d'un treball implicarà la garantia per part de qui participe de l'autoria i l'originalitat de l'obra presentada, així com del caràcter inèdit de la mateixa i de la titularitat en exclusiva i sense càrrega ni cap limitació de tots els drets d'explotació sobre l'obra i enfront de terceres persones.

h) Les participants es comprometen a complir les bases que regeixen aquest concurs.

FORMA DE PRESENTACIÓ DELS RELATS

a) Preferentment tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

b) Per qualsevol dels mitjans previstos en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

D'entre aquests mitjans, en cas d'optar per la remissió per les oficines de correus (correu administratiu) haurà d'enviar-se a la següent adreça:

AJUNTAMENT DE MISLATA
CASA DE LA DONA
XIV PREMIS DEL CERTAMEN DE RELAT CURT. "MISLATA PER LA IGUALTAT"
C/ Miguel Hernández, 5. 46920- MISLATA (VALÈNCIA)

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
Termini de presentació de sol·licituds: Des del 30 de juny al 27 de juliol de 2021 (20 dies hàbils).

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria.

Tornar