Pla Social d'Ocupació de Mislata 2021

Llistats definitius de beneficiaris

Objectius

Els objectius del Pla Social d'Ocupació de l'Ajuntament de Mislata, són els següents:
- Millorar l'ocupabilitat i la inclusió social de persones en risc d'exclusió social.
- Inserir o reinserir en el mercat laboral a persones de col·lectius vulnerables.

Característiques de l'ocupació, número i distribució dels llocs

Característiques de l'ocupació:
Tipus de contracte: Temporal.
Durada màxima: 3 mesos.
Jornada laboral màxima: 60 %.
Categories laborals:
- Peó.
Nombre estimat de contractes a subscriure: 50
Distribució: El total de llocs d'ocupació es distribuirà segons els següents rangs:
- De 16 a 29 anys .........................................................25 % (12 llocs)
- De 30 a 44 anys .........................................................30 % (15 llocs)
- Majors de 45 anys ....................................................40 % (20 llocs)
- Amb diversitat funcional ..........................................5 %(3 llocs)

Requisits

1.- Estar empadronat a Mislata, abans de l'1 de juny de 2019*.
2.- Tindre complits 16 anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa
3.- Tindre la nacionalitat espanyola, o document vàlid per a treballar a Espanya.
4.- Estar desocupat i inscrit en l'oficina LABORA.
5.- Posseir la capacitat funcional i intel·lectual per a l'acompliment de les tasques.
6.- No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a exercir com a personal laboral. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu Estat, en aquests termes l'accés a l'ocupació pública.

*Requisit amb una excepció en les bases

Termini i lloc de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació: del 07/06/2021 al 22/06/2021 (ampliat per resolució 1986/2021).

Lloc de presentació de sol·licituds. - Les sol·licituds d'ajudes es presentaran per via telemàtica, amb caràcter preferent, mitjançant signatura electrònica del sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/, en el tràmit habilitat a aquest efecte. 

Les sol·licituds rebudes fora de termini o per altres mitjans diferents en els previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, seran causa de no admissió.

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica (preferent): Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
Tramitació presencial: En el cas que la presentació de la sol·licitud i documents, fóra de manera presencial, haurà de ser amb cita prèvia, en el Registre auxiliar de l'ADL de l'Ajuntament de Mislata, situat en C/ Antonio Aparisi núm. 4-6 de Mislata, sense perjudici del que es disposa en els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini de presentació de sol·licituds: del 07/06/2021 al 22/06/2021 (ampliat per resolució 1986/2021).

Llistat definitiu de sol·licituds excloses

Llistat PROVISIONAL de baremació d'aspirants (rectificat)

Reunida la Comissió de Valoració del Pla Social d'Ocupació de Mislata 2021, en data 20 de Juliol de l'actual, es procedeix a elaborar el corresponent llistat provisional de baremació d'aspirants del Pla Social d'Ocupació, conforme al Barem previst en la Base Cinquena de les reguladores de la present convocatòria, concedint-se un termini de 2 dies hàbils, a comptar a partir del següent al d'aquesta publicació en la web municipal, a l'efecte de reclamacions, que serà durant els dies 21 i fins a les 14 hores del dia 23 de Juliol de l'actual.


Així mateix cal ressaltar que aquest llistat NO ES TRACTA DE LLISTAT DE BENEFICIARIS, la publicació dels quals queda pendent del transcurs d'aquest termini, així com de la resolució de les reclamacions presentades dins del termini establit per a això, si n'hi haguera.

ADVERTIMENT: Cal tindre en compte que, segons les bases reguladores de la convocatòria, la concurrència competitiva entre aspirants no s'estableix a nivell global, sinó entre grups d'edat. Per tant, la present baremació no serveix d'orientació per a determinar les persones adjudicatàries. Aquest llistat es publicarà una vegada finalitzat el termini d'al·legacions.

Llistats definitius de beneficiaris 

Resolució 2645/2021 Resolució de reclamacions i aprovació de llistats 

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria

Tornar