Subvencions per a entitats de l'àmbit educatiu 2021

Associacions de Pares i Mares d'Alumnes (AMPA) dels centres docents sostinguts amb fons públics de Mislata, els centres de segon cicle d'Educació Infantil i Educació Primària de Mislata que tinguen autoritzat un pla específic d'organització de la jornada escolar, el Centre Públic de Formació de Persones Adultes i l'Associació d'Alumnes i Exalumnes del Centre Públic de Formació de Persones Adultes de Mislata.

Termini de presentació de sol·licituds: del 22 de juny al 13 de juliol de 2021.

Amb la present convocatòria, la Regidoria d'Educació pretén els següents objectius:

- Fomentar la participació de tots els sectors de la comunitat educativa en la vida dels centres escolars.
- Afavorir la formació de tots els sectors de la comunitat educativa del
municipi.
- Possibilitar la conciliació de la vida familiar i laboral.
- Donar suport a les activitats organitzades per les entitats i associacions de l'àmbit educatiu local destinades a desenvolupar els objectius anteriors, així com contribuir al finançament de les despeses bàsiques d'administració produïts pel funcionament de les associacions.

Per a aquesta convocatòria, i pel fet que, almenys durant una bona part de l'any 2021 es mantindrà la situació excepcional generada per la pandèmia de Covid-19, s'inclou també el suport a les actuacions relacionades amb necessitats de l'alumnat i de les seues famílies derivades de la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2.

Queden compreses les activitats realitzades o que estiga previst realitzar de l'1 de gener al 31 d'agost de 2021, tots dos inclusivament, sempre que estiguen incloses en el projecte o la relació d'activitats presentats per a sol·licitar la subvenció i no hagen servit per a justificar altres ajudes rebudes.

Durant la realització de les activitats s'hauran d'aplicar i complir les normes i protocols relatius a mesures sanitàries i de seguretat referits a la protecció enfront del SARS-CoV-2 que es troben vigents a cada moment.

La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
Termini de presentació de sol·licituds: del 22 de juny al 13 de juliol de 2021.
Tornar