Ajudes econòmiques a les entitats esportives de Mislata. Convocatòria 2021

Termini de sol·licituds: del 28 de juny al 16 de juliol de 2021 (15 dies hàbils)

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ.

Són objecte de les subvencions en règim de concurrència competitiva a concedir pel departament municipal d'esports:

1. Projecte d'iniciació tècnic esportiva a través d'una Escola Esportiva.
2. Esport Federat.
3. Organització d'esdeveniments esportius extraordinaris.
4. Organització i col·laboració en activitats de caràcter popular.
5. Aquelles entitats esportives que col·laboren en projectes d'inserció de joves per falta de recursos econòmics, i que concedisquen l'exempció del pagament de les quotes socials a estos.
6. Desplaçaments a competicions oficials.
7. Despeses ocasionades per les mesures sanitàries COVID-19
8. Qualsevol altra circumstància que l'Ajuntament de Mislata considere d'especial rellevància.

Partint del citat objecte es diferenciaran tres mòduls, als quals es pot accedir en funció de les característiques de l'entitat sol·licitant:

1.- MÒDUL 1: "ESPORT BASE", (joves esportistes de fins a 18 anys).
2.- MÒDUL 2: "ESPORT RENDIMENT" (activitats ordinàries de les entitats esportives per a esportistes majors de 18 anys).
3.- MÒDUL 3: "ESPORT POPULAR" (realització d'activitats extraordinàries de caràcter popular).
4.- MÒDUL 4: "RECONSTRUCCIÓ DE L'ESPORT" (despeses ocasionades per les mesures sanitàries COVID-19).

REQUISITS:

Podran optar a aquestes subvencions les associacions que complisquen els següents requisits:

1.-Trobar-se legalment constituïda i inscrita en el Registre de l'Ajuntament de Mislata i en el d'Associacions de la Generalitat Valenciana, corresponent al seu objecte amb, almenys, un any d'anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. L'Ajuntament de Mislata comprovarà d'ofici que les associacions que sol·liciten la subvenció estan inscrites en el Registre Municipal d'Associacions.

2. Per a optar als mòduls 1, 2 i 4 les associacions hauran d'acreditar la seua solvència esportiva mitjançant la documentació rellevant a aquest efecte. (Participació en competicions oficials, organització d'esdeveniments esportius de caràcter provincial o superior, realització d'escoles esportives de la seua modalitat en els centres educatius de Mislata, o despeses extraordinàries amb motiu de les normatives sanitàries COVID-19, en el cas del mòdul 4).

3. Per a optar al mòdul 3 hauran d'haver realitzat almenys durant 2 anys activitats populars extraordinàries, relacionades amb l'apartat M.3 (barem de puntuació), havent d'acreditar-ho amb les memòries de les activitats realitzades durant eixos 2 últims anys.

4. En el mòdul 3: "Activitats Populars", a més de les relacionades que són d'interés municipal per la rellevància que han tingut durant els últims anys, es podran proposar noves activitats sempre que complisquen els requisits d'esport per a tots els públics, amb un objectiu més social que esportiu i que els participants siguen aquells que no estan inclosos en circuits o lligues regulars. La Regidoria d'esports triarà d'entre les propostes aquelles que puguen mostrar gran interés en la població i que fomente la participació en les diferents modalitats esportives, tenint en compte en tot cas les mesures sanitàries per a la celebració d'actes esportius multitudinaris.

5. Disposar, a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, d'una seu o delegació permanent en el terme municipal de Mislata, de mitjans econòmics i d'una estructura organitzativa suficient per a garantir el desenvolupament i finalització del projecte la subvenció del qual se sol·licita.

6. L'activitat subvencionada, de contingut esportiu i desenvolupada en aquest terme municipal, haurà de tindre cabuda en l'objecte o fins socials de l'entitat sol·licitant.

7. L'entitat haurà de trobar-se inscrita davant la corresponent federació esportiva o, en cas contrari, justificar que el seu objecte i activitat essencial és l'àmbit esportiu.

8. No trobar-se incursa en alguna de les causes de prohibició de l'art. 13.2 i .3 de la LGS, ni figurar en la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS) com inhabilitada per a accedir a la condició de beneficiària.

9. Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions establides per les disposicions vigents amb l'Ajuntament de Mislata, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

10. No tindre pendents de justificació ni ser deutora de reintegrament en procediments de subvencions atorgades per l'Ajuntament de Mislata.

11. S'autoritza a sol·licitar altres ajudes, ingressos o subvencions d'altres administracions o ens públics o privats de la Unió Europea o d'organismes internacionals, per a la mateixa finalitat, sempre que la suma de tots els ingressos no supere el pressupost total de l'activitat a realitzar, subvencionada per l'Ajuntament de Mislata.

12. En atenció al règim excepcional del Reial decret 426/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i les pròrrogues posteriors hagudes a aquest, es podrà accedir al mòdul 4 si l'entitat haguera tingut unes despeses extraordinàries.

EXCLUSIONS:

Quedaran exclosos de subvenció els següents tipus d'activitats:

  • Activitats amb ànim de lucre.
  • Activitats que ja es troben contemplades en l'oferta municipal de cadascun dels departaments de l'àrea de cultura.
  • Activitats que promoguen o justifiquen qualsevol forma de discriminació per motius de raça, sexe, religió, o qualsevol altra que atempte contra els drets fonamentals de la persona.
  • Activitats que no es troben dins de l'àmbit específic d'actuació de la Regidoria d'Esports.
  • Celebracions de tipus gastronòmic i caràcter intern (menjars, sopars, etc...).

No podran ser objecte de subvenció les Societats Mercantils de capital (Societats Anònimes, de Responsabilitat Limitada i en comandita per accions), agrupacions d'interés econòmic (AIE) o societats anàlogues.

Independentment de l'àmbit de les seues finalitats i competències, les associacions locals no podran percebre cap altra ajuda o subvenció de l'Ajuntament de Mislata per al desenvolupament de les activitats o programes proposats, que aquella concedida pel departament municipal responsable de la coordinació de les activitats que generen.

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
Termini de presentació de sol·licituds: del 28 de juny al 16 de juliol de 2021.

* Més informació, requisits i sol·licituds d'inscripció a les bases de la convocatòria.

Tornar