Beques per a escoles infantils i menjador escolar per al curs 2021-2022

Termini de presentació de sol·licituds: Del 9 de setembre fins l'11 d'octubre de 2021

Beneficiaris:

Podran ser beneficiaris de les ajudes d'E.I. les famílies amb fills menors de 3 anys o nasciturus que tinguen previst el seu naixement amb anterioritat al 31 de desembre de 2021, que estiguen matriculats/des o tinguen reservada plaça en una E.I. de la localitat autoritzada per la GVA.
Podran ser beneficiaris de les ajudes de Menjador Escolar les famílies amb fills en Educació Infantil, Primària i E.S.O. que assistisquen a Centres Escolars, sempre que els centres, en virtut d'alguna condició especial, no tingueren subvencionat este servei per l'Administració Autonòmica, així com aquelles famílies que podent accedir a la convocatòria anual de la Conselleria, no vegen cobertes suficientment les seues necessitats amb l'import concedit.

Objecte:

La concessió de beques d'Escoles Infantils i Menjador Escolar per a Educació Infantil, Primària i E.S.O., durant el curs 2021/2022, en règim de concurrència competitiva.

Concessió de Beques de Menjador Escolar per a Educació Infantil, Primària i E.S.O.: Han de sol·licitar-se després d'obtindre la resolució de la sol·licitud de Beca de Menjador en la convocatòria que la Conselleria d'Educació estableix ja que les Beques municipals de menjador van dirigides a complementar el cost del menjador de l'etapa d'Educació Infantil i Primària i ESO en aquells casos en els quals les ajudes de menjador concedides anualment per la Conselleria d'Educació, no cobrisquen prou les necessitats de les famílies. També, van dirigides a aquelles famílies amb fills/as matriculats/as en algun Centre de la localitat que no pogueren optar a la Convocatòria de la Conselleria d'Educació. (Termini de sol·licitud: Del dia 09/09/2021 fins el dia 11/10/2021 - un mes a partir de l'endemà a la publicació de la resolució de Conselleria d'Educació).

Concessió de Beques d'Escola Infantil (E.I): Les Beques d'Escoles Infantils (E.I.) van dirigides a xiquets/as de 0 a 3 anys d'edat matriculats/as en aquestes i a nasciturus que tinguen previst el seu naixement amb anterioritat al 31 de desembre de 2021. Hauran de disposar d'una plaça reservada en una Escola Infantil autoritzada de la localitat per la GVA, per al Curs 2021/2022, i la finalitat del qual siga costejar una part de la mensualitat. (Termini de sol·licitud: del 07/05/2021 al 07/06/2021).

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
Tramitació presencial (requereix cita prèvia):

- Centre Municipal de Serveis Socials: de dilluns a divendres, de 9 h a 13:30 h. (C/ Maestro Palau, 15).
- Registre General d'Entrada de l'Ajuntament: de dilluns a divendres, de 8h a 14h. (Pl. Constitució, 8).

També, podran presentar-se en qualsevol registre o oficines determinades en l'article 16 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquests casos hauran de comunicar-se. 

Tornar