Pla d'Ajudes Resistir - Ajudes Parèntesi Mislata (Segona Convocatòria)

Concessió d'Ajudes BLOC I, BLOC II i BLOC III

OBJECTE

L'objecte de la present convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius relacionats en l'Annex I de les presents bases, pel qual s'aprova una segona convocatòria del Pla Resistir que inclou Ajudes Parèntesis en cada municipi per a diferents sectors. Estes ajudes es dirigeixen a cobrir les despeses corrents de l'activitat realitzada per les persones treballadores autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores no beneficiàries de la primera convocatòria d'aquestes ajudes en el municipi de Mislata.

BENEFICIARIS/ES

Podrà ser beneficiària la persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores de les activitats enumerades en l'objecte de les presents bases, relacionades en l'Annex I de la present convocatòria, i que exercisquen l'activitat en el terme municipal de Mislata.

Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat. En cas de presentar-se més d'una sol·licitud, només es tindrà en compte la primera presentada tenint en compte la data i hora de la seua presentació per Registre General d'Entrada a l'Ajuntament.

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
Termini de presentació de sol·licituds: del 28/04/2021 fins a les 23:59 hores del 12/05/2021.

Important: Les sol·licituds presentades que no requerisquen fer ús del termini d'esmena s'aniran resolent atenent el registre d'entrada assignat. Per aquest motiu, es publicaran diverses resolucions de concessió d'ajudes agrupades en blocs, sense perjudici de la data de finalització de presentació de sol·licituds.

Més informació en les bases reguladores i en la documentació de la convocatòria.

Pla Resistir - Ajudes Parèntesi Mislata
Informació i assessorament
963 990 251 - 673 003 189 - 674 065 211
[email protected]
www.mislata.es

Tornar