Ajudes per a l'adquisició de material escolar no curricular, per a l'alumnat que curse Educació Secundària Obligatòria (ESO) 2021/2022

Resolució 2900/2021 aprovació de la concessió d'ajudes per a l'adquisició de material escolar.

És objecte de les següents bases la regulació de la concessió d'ajudes per a sufragar despeses d'adquisició de material escolar no curricular per a l'alumnat resident a Mislata que curse Educació Secundària Obligatòria (ESO) en centres docents sostinguts amb fons públics durant el curs 2021/2022.
La concessió d'estes ajudes té el caràcter de concurrència competitiva.

Adhesió de comerços:

Els comerços del municipi de Mislata, dedicats a la venda de material escolar no curricular (papereries), interessats a participar en el present programa hauràn de reunir els requisits establits en la base novena de les bases i presentar la seua sol·licitud de manera telemàtica, en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata:

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
Termini de presentació de sol·licituds: Del 15 al 28 d'abril de 2021.

Sol·licituds de l'alumnat

Les sol·licituds d'ajudes, es cursaran pels pares/mares o representants legals dels menors beneficiaris o per l'alumne o a l'alumna en el cas que siga major d'edat, es presentaran per via telemàtica, mitjançant signatura electrònica del sol·licitant o de la persona que la represente, amb caràcter preferent. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica i en l'oficina virtual de l'Ajuntament de Mislata.

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
Termini de presentació de sol·licituds: del 3 al 17 de maig de 2021.

  • IMPORTANT: Totes les targetes tindran una validesa fins al 30 de novembre de 2021, transcorregut aquest termini sense utilitzar per el/la beneficiari/a se entendrà que renuncia a l'ajuda concedida.
Més informació en les bases i documentació de la convocatòria.

Tornar