XXVIII Premis Juvenils de Literatura Breu 2021

Termini de presentació d'obres: del 24 de març al 3 de juny de 2021

PARTICIPANTS

Podran participar tots aquells joves autors o autores, a títol individual o col·lectiu, residents a la Comunitat Valenciana, amb edats compreses entre els 12 i els 20 anys.
Cada participant podrà presentar només una obra.
Els autors o autores guanyadors en l'edició anterior, en qualsevol de les modalitats, no podran participar en la present convocatòria.
Els autors o autores guanyadors del premi específic per a joves de Mislata o el premi a l'autor/a jove en l'edició anterior no podrà obtenir aquest mateix premi en la present convocatòria.

MODALITATS

S'estableixen quatre modalitats corresponents a dos gèneres amb les seues respectives variants lingüístiques:

a) Narrativa en valencià.
b) Narrativa en castellà.
c) Poesia en valencià. 
d) Poesia en castellà.

Les obres hauran de ser inèdites i estar escrites en valencià o en castellà sense límit respecte a l'estil o la temàtica sempre que respecten els drets protegits per la Constitució.

Les obres hauran d'estar escrites a ordinador, amb una tipologia llegible, amb una grandària igual o superior a 12 punts i amb un interlineat d'1.5 línies.

Per a concursar en la modalitat de narrativa, l'extensió dels treballs no podrà ser inferior a quatre folis ni superior a vint. Per a concursar en la modalitat de poesia, els treballs hauran de tindre una extensió mínima de cinquanta versos i màxima de dos-cents, i podran constar d'un o més poemes. 

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Les inscripcions es realitzaran presentant la següent documentació:
• Fitxa d'inscripció correctament emplenada (Annex I).
• Fotocòpia del DNI/NIE de la persona participant o de tots els components del grup.
• Un sobre amb el treball original i tres còpies. Tant el sobre, com l'original i les còpies, únicament es farà constar el títol del treball i la modalitat en la qual es participa, en cap cas el nom de l'autor o autora.
• Opcionalment, es pot presentar un breu currículum literari de l'autor o autora.


El termini de presentació de les obres: del 24 de març al 3 de juny de 2021.

Les inscripcions hauran de dirigir-se a la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Mislata i podran presentar-se, preferentment, en el Registre Auxiliar del CENTRE JOVE DEL MERCAT de Mislata situat al carrer Major, 36, 46920, Mislata, tel. 963 990 340, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Tramitació electrònica. En compliment del que es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/
No obstant això, podran presentar-se en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament i en qualsevol dels registres establits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si l'últim dia de presentació de sol·licituds fóra inhàbil, el termini finalitzarà al següent dia hàbil. No s'admetran a tràmit sol·licituds fora de termini.

 

Enllaços:

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
El termini de presentació de sol·licituds: Del 24 de març al 3 de juny de 2021

Més informació a les bases de la convocatòria.

Tornar