Bases reguladores per a la concessió de les targetes de transport públic, per a l'exercici de 2021

Termini de presentació de sol·licituds: de l'11 de març a l'1 d'abril de 2021 (15 dies hàbils)

OBJECTE

És objecte de les presents bases, la concessió a les persones que complisquen els requisits econòmics que es fixen anualment en la convocatòria d'ajudes, d'un títol de transport expedit per FGV per a desplaçar-se per les zones A i AB del metre amb una durada d'un any.

Seran beneficiaris/es d'esta ajuda les persones majors de 65 anys, pensionistes per jubilació o invalidesa i persones amb diversitat funcional majors de 18 anys amb dictamen que acredite que presenta mobilitat reduïda, o dictamen on conste que mostra en el millor ull una agudesa visual igual o inferior al 0.1 amb correcció o un camp visual reduït a 10 graus o menys, empadronades en el municipi.
Atesa la naturalesa de les ajudes objecte d'estes bases i a la finalitat dirigida que és afavorir la convivència i ajudar a la integració de les persones majors del municipi, s'estableix l'excepció del compliment de les condicions de les persones beneficiàries que estableix l'art. 13,2 de la Llei General de Subvencions.

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
Termini de presentació de sol·licituds: de l'11 de març a l'1 d'abril de 2021 (15 dies hàbils) 

Més informació i requisits a l'arxiu de les bases reguladores.

Tornar