Prestacions econòmiques individualitzades: Ajudes manutenció 2021

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 de febrer al 30 de novembre de 2021

És objecte de les presents bases la regulació de la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials mitjançant concurrència competitiva dirigides a persones individuals o nuclis familiars per a remeiar una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten a la seua autonomia personal, social i econòmica, i que no poden resoldre amb mitjans econòmics propis, amb la finalitat d'aconseguir el seu normal desenvolupament humà i social.

Les prestacions cobriran el següent concepte: Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars: ajudes per a l'adquisició de productes alimentosos bàsics i de neteja i/o condícia personal.

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
Termini de presentació de sol·licituds: Del 2 de febrer al 30 de novembre de 2021 

 

Més informació i requisits a l'arxiu de les bases reguladores.

Ayudas manutención 2021
Documentació associada
Tornar