Ajudes a l'esport extraescolar i escolar, curs 2019/2020. Convocatòria novembre.

Anunci de les bases reguladores

OBJECTE

Definir les condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud i concessió d'ajudes, gestió i justificació en règim de concurrència competitiva, de les subvencions a atorgar per l'Ajuntament de Mislata destinades a promoure l'esport extraescolar i escolar.

Les bases regulen el règim de concessió d'ajudes econòmiques a aquelles Entitats Esportives de Mislata (d'ara en avant, EDM) inscrites en el registre d'Associacions de Mislata que complementen o suplisquen activitats esportives de competència municipal i col·laboren en el foment i la promoció de l'esport escolar, afavorint fonamentalment la parcel·la d'iniciació a l'esport com un mitjà per a millorar l'educació integral, sempre que no hagen sigut beneficiaris d'altres ajudes convocades per l'Ajuntament de Mislata, per al mateix objecte (esport escolar i/o extraescolar), durant el curs 2019-2020.

La normativa de regulació esportiva per a la realització de l'activitat vindrà determinada segons les normes dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en cada temporada.

Constitueix un programa susceptible de rebre ajudes destinades a fomentar les activitats fisicorecreatives esportives escolars realitzades en els centres d'ensenyament i/o en les instal·lacions esportives municipals durant el període comprés entre l'1 d'octubre de 2019 i el 30 de juny de 2020.

Les activitats s'adequaran al protocol COVID-19, publicat en la web municipal i que es podrà adaptar a les circumstàncies de cada moment.

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria 

Tornar