Subvencions a les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut de Mislata

Objecte

A) Afavorir l'associacionisme juvenil com a element dinamitzador de la participació social de la joventut.
B) Afavorir el desenvolupament de programes i/o activitats promogudes per les associacions juvenils els objectius de les quals es corresponguen amb els relacionats en les bases reguladores de la convocatòria.

Sol·licitants

Podran optar a aquestes subvencions les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut la seu social de la qual i àmbit d'actuació tinga lloc a Mislata i complisquen amb els requisits establits en les bases reguladores de la convocatòria.

Dotació econòmica

La quantia màxima de la subvenció a concedir podrà ser de fins al 70% del cost global del pressupost de l'entitat i/o de l'activitat o projecte presentat, no podent superar cap ajuda la quantitat de 1.700 euros per projecte.

La concessió de subvencions es durà a terme distribuint l'import de la dotació pressupostària (10.000 euros), mitjançant el sistema de concurrència competitiva.

L'import de la subvenció en cap cas podrà superar, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes, d'altres Administracions Públiques, el cost total de l'activitat subvencionada.

Termini i forma de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds d'aquestes ajudes es formalitzaran per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente a través del tràmit online, https://mislata.sedipualba.es/ emplenat en tots i cadascun dels seus apartats.

El termini per a presentar les sol·licituds serà de 10 dies naturals comptats a partir del següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

En el cas de necessitar assessorament tècnic, suport en la formulació, resolució de dubtes, etc., per a emplenar aquests formularis, les entitats podran dirigir-se al personal del Centre Jove Túria (C/ Túria 13, telèfon 963837141) i del Centre Jove del Mercat (C/ Major, 36, telèfon 963990340).

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
Termini de presentació de sol·licituds: 10 dies naturals. 

Més informació en les bases reguladores i documentació de la convocatòria.

Tornar