Ajudes i subvencions municipals per a les Associacions Culturals de Mislata 2020

Resolució 3142/2020 concessió de subvencions a associacions culturals de Mislata

OBJECTE

L'objecte de la present convocatòria és establir ajudes, en règim de concurrència competitiva per a pal·liar les conseqüències produïdes per la situació del COVID-19, així com els efectes econòmics derivats d'aquest motiu tant en el referit al funcionament ordinari de les seus socials de les associacions, com en el minvament d'activitats i programacions culturals desenvolupades per aquestes.

REQUISITS

Podran optar a la condició de beneficiàries d'aquestes subvencions les associacions culturals locals que complisquen els següents requisits:

1. Ser entitats culturals domiciliades a Mislata, la finalitat o l'objecte de les quals es trobe dins de l'àmbit de les competències de la regidoria de cultura de l'Ajuntament de Mislata.

2. Estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Associacions de l'Ajuntament de Mislata i de la Generalitat Valenciana. L'Ajuntament de Mislata comprovarà d'ofici que les associacions que sol·liciten la subvenció estan inscrites en el Registre Municipal d'Associacions.

3. No incórrer en alguna de les circumstàncies establides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei General de Subvencions (Llei 38/2003 de 17 de novembre).

No podran obtindre la condició de beneficiari de la subvenció les entitats que no es troben al corrent de les seues obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Mislata, aquelles en els qui concórrega alguna de les circumstàncies contemplades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS o les que incórreguen en alguna de les causes d'incompatibilitat especificades en la base onzena de la convocatòria.

La presentació de les sol·licituds de subvenció i de la documentació annexa es realitzarà obligatòriament de manera telemàtica en la seu electrònica o oficina virtual de l'Ajuntament de Mislata, l'enllaç del qual estarà disponible en la secció “Tràmits” de la pàgina web municipal (www.mislata.es), no admetent-se les sol·licituds presentades per altres mitjans.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comptats a partir del següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. Si l'últim dia del termini fóra inhàbil o festiu, es traslladarà al primer dia hàbil posterior.

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
Termini de presentació de sol·licituds: Del 24 de novembre al 3 de desembre de 2020 (BOP 23/11/2020).

Més informació en les bases reguladores i documentació de la convocatòria

Tornar