Ajudes econòmiques a les entitats esportives de Mislata durant l'any 2020

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 d'agost a l'11 de setembre de 2020 (15 dies hàbils)

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ.

Són objecte de les subvencions en règim de concurrència competitiva a concedir pel departament municipal d'esports:

1. Projecte d'iniciació tècnic esportiva a través d'una Escola Esportiva.
2. Esport Federat.
3. Organització d'esdeveniments esportius extraordinaris.
4. Organització i col·laboració en activitats de caràcter popular.
5. Aquelles entitats esportives que col·laboren en projectes d'inserció de joves per falta de recursos econòmics, i que concedisquen l'exempció del pagament de les quotes socials a estos.
6. Desplaçaments a competicions oficials.
7. Qualsevol altra circumstància que l'Ajuntament de Mislata considere d'especial rellevància.

Partint del citat objecte es diferenciaran tres mòduls, als quals es pot accedir en funció de les característiques de l'entitat sol·licitant:

1.- MÒDUL 1: “ESPORT BASE”, (joves esportistes de fins a 18 anys).
2.- MÒDUL 2: “ESPORT RENDIMENT” (activitats ordinàries de les entitats esportives per a esportistes majors de 18 anys).
3.- MÒDUL 3: “ESPORT POPULAR” (realització d'activitats extraordinàries de caràcter popular).

REQUISITS:

Podran optar a aquestes subvencions les associacions que complisquen els següents requisits:

1.-Les entitats vinculades al departament d'esports de l'àrea municipal de Polítiques per a les persones, domiciliades a Mislata. Totes elles hauran d'estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre de l'Ajuntament de Mislata i en el Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana.
L'Ajuntament de Mislata comprovarà d'ofici que les associacions que sol·liciten la subvenció estan inscrites en el Registre Municipal d'Associacions.

2.- Per a optar als mòduls 1 i 2 les associacions hauran d'estar inscrites en el registre de l'Ajuntament de Mislata i tindre un any d'antiguitat, a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, havent d'acreditar la seua solvència esportiva mitjançant la documentació rellevant a este efecte (Participació en competicions oficials, organització d'esdeveniments esportius de caràcter provincial o superior, realització d'escoles esportives de la seua modalitat en els centres educatius de Mislata).

Per a optar al mòdul 3 hauran d'haver realitzat almenys durant 2 anys activitats populars extraordinàries, relacionades en l'apartat M.3 (barem de puntuació), havent d'acreditar-ho amb les memòries de les activitats realitzades durant estos 2 últims anys).

En el mòdul 3: “Activitats Populars”, a més de les relacionades que són d'interés municipal per la rellevància que han tingut durant els últims anys, es podran proposar noves activitats sempre que complisquen els requisits d'esport per a tots els públics, amb un objectiu més social que esportiu i que els participants siguen aquells que no estan inclosos en circuits o lligues regulars. La Regidoria d'esports triarà de les propostes aquelles que puguen mostrar gran interés en la població i que fomente la participació en les diferents modalitats esportives.

3.- Podran obtindre la condició de beneficiari les entitats en els qui no concórrega alguna de les circumstàncies establides en l'article 13.2 i 13.3 de la citada L.G.S.

Els requisits exigits en les presents bases s'han d'acreditar a la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

EXCLUSIONS:

Quedaran exclosos de subvenció els següents tipus d'activitats:

  • Activitats amb ànim de lucre.
  • Activitats que ja es troben contemplades en l'oferta municipal de cadascun dels departaments de l'àrea de cultura.
  • Activitats que promoguen o justifiquen qualsevol forma de discriminació per motius de raça, sexe, religió, o qualsevol altra que atempte contra els drets fonamentals de la persona.
  • Activitats que no es troben dins de l'àmbit específic d'actuació de la Regidoria d'Esports.
  • Celebracions de tipus gastronòmic i caràcter intern (menjars, sopars, etc...)

Independentment de l'àmbit de les seues finalitats i competències, les associacions locals no podran percebre cap altra ajuda o subvenció de l'Ajuntament de Mislata per al desenvolupament de les activitats o programes proposats, que aquella concedida pel departament municipal responsable de la coordinació de les activitats que generen.

* Més informació, requisits i sol·licituds d'inscripció a les bases de la convocatòria.

Tornar