Ajudes econòmiques excepcionals destinades a comerços, empreses i persones autònomes de Mislata

Llistat de concessió d'ajudes últim grup i llistat de sol·licituds presentades denegades

Objecte 

Les ajudes estan destinades a mitigar els efectes econòmics provocats per la crisi sanitària generada pel COVID-19, i estan dirigides sufragar les despeses de subministraments i lloguer dels locals, on es desenvolupa l'activitat afectada.

Beneficiaris

Podran optar a aquestes ajudes, totes les persones físiques o jurídiques, incloses les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes, que duguen a terme les activitats empresarials que motiven la concessió de la subvenció, amb establiment situat en planta baixa en el terme municipal de Mislata i complisquen els requisits exigits.

En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, l'ajuda haurà de sol·licitar-se individualment per cada persona sòcia o comunera, presentant la documentació legal de l'agrupació o comunitat on conste la participació la mateixa.

Presentació de sol·licituds i termini

Les sol·licituds d'ajudes es presentaran exclusivament per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica del sol·licitant o de la persona que la represente.

La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/, en el tràmit habilitat a aquest efecte, això és, Ajudes econòmiques excepcionals destinades a comerços, empreses i persones autònomes de Mislata, per tancament obligatori d'establiment degut a la situació generada pel COVID-19, tot això sense perjudici del que es disposa en els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per a la identificació de l'usuari en la tramitació telemàtica s'haurà de disposar de signatura electrònica avançada, en cas contrari, haurà d'acudir-se a la representació a través de persona que sí que dispose d'ella, acreditant aquesta representació.

El termini de presentació de sol·licituds per a aquestes ajudes serà de 10 dies hàbils, iniciant-se a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP). Publicat el dia 10/07/2020, el termini de presentació de sol·licituds estarà obert del 13 al 24 de juliol (tots dos inclosos).

La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit o la no utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes de no admissió. 

Termini per a esmenar: 10 dies des de l'endemà a la recepció del requeriment

Més informació en les bases reguladores i documentació de la convocatòria.

Tornar