Bases reguladores per a la concessió de les targetes de transport públic, per a l'exercici de 2020

30 de gener 2020

OBJECTE

És objecte de les presents bases, la concessió a les persones que complisquen els requisits econòmics que es fixen anualment en la convocatòria d'ajudes, d'un títol de transport expedit per FGV per a desplaçar-se per les zones A i AB del metre amb una durada d'un any, sent l'inici de la vigència de la targeta el 15 de març de 2020.

Seran beneficiaris/es d'esta ajuda les persones majors de 65 anys, pensionistes per jubilació o invalidesa i persones amb diversitat funcional majors de 18 anys amb dictamen que acredite que presenta mobilitat reduïda, o dictamen on conste que mostra en el millor ull una agudesa visual igual o inferior al 0.1 amb correcció o un camp visual reduït a 10 graus o menys, empadronades en el municipi.
Atesa la naturalesa de les ajudes objecte d'estes bases i a la finalitat dirigida que és afavorir la convivència i ajudar a la integració de les persones majors del municipi, s'estableix l'excepció del compliment de les condicions de les persones beneficiàries que estableix l'art. 13,2 de la Llei General de Subvencions.

Més informació i requisits a l'arxiu de les bases reguladores.

Tornar